TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

Resmi Gazete Tarihi: 22.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26470

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim- öğretim, kayıt ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktoru unvanı almak üzere eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

b) Rektör: Üniversite Rektörünü,

c) Senato: Üniversite Senatosunu,

ç) Fakülte: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Dekan: Fakülte Dekanını,

e) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,

g) Eğitim komisyonu: Fakülte eğitim komisyonunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

 

Eğitim düzeyi ve programı

MADDE 5 – (1) Fakülte, ortaöğretime dayalı altı yıllık eğitim-öğretim programını, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak sürdürür ve mezunlarına tıp doktoru unvan ve yetkisi verir.

Kesin kayıt ve kayıt koşulları

MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen günlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. (Ek cümle:RG-20/4/2011-27911) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Fakülte tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Ek cümle:RG-20/4/2011-27911) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Haklı ve geçerli mazereti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler dışında, zamanında başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlayamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarılarıyla ilgili işlemler Fakülte öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 7 – (Değişik:RG-13/6/2011-27963)

(1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, Senato tarafından belirlenen esas ve usullere göre yapılır.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-13/6/2011-27963) Her eğitim yılında öğrencinin, bir önceki dönemdeki başarı durumuna göre, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını yatırması halinde yeniden kaydı yapılır. Her eğitim yılı başında kayıt yenileme tarihleri ve bir önceki dönemin başarı sıralamasında ilk % 10’a giren öğrenciler Dekanlıkça ilan edilir. İlk % 10’a giren öğrenciler o eğitim yılı için ödemeleri gereken katkı payının yarısını öderler. Dekanlığın, ilgili mevzuata uygun olarak, ilan edeceği tarihler arasında kaydını yenilemeyen öğrenci, o eğitim yılında devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen bu yıl eğitim süresinden sayılır.

(2) Süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayıp kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

Kayıt alma

MADDE 9 – (1) Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye girişte teslim ettiği diploması verilir ve bu husus diplomanın arkasında belirtilir. Bu öğrenciler önceden yatırmış oldukları katkı paylarını geri alamaz.

Kayıt silme

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencilerin kaydı silinir.

a)(2) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

b) (2)  Fakülte Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine sağlık kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, hekimlik yapmasının uygun olmadığına karar verilmek.

Öğrenci statüsü

MADDE 11 – (Değişik:RG-13/6/2011-27963)

(1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencilerin azami süre içerisinde öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için ilgili dönemin başında katkı paylarını zamanında yatırmış ve kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

(2) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı  maddeleri hükümleri çerçevesinde, ilgili döneme ait katkı payını ödeyerek ders kaydı yaptırmak şartıyla derslere ve sınavlara katılırlar. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar.

Yatay geçiş

MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dahilinde, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında eğitim komisyonunun görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yatay geçişlerde genel zorunlu derslerin başarısı da dikkate alınır.

Üst sınıflara intibak

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce izlemiş ve başarmış oldukları eğitim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami eğitim süresinden düşülerek intibakları yapılır.

Eğitim süresi

MADDE 14 – (Değişik:RG-13/6/2011-27963)

(1) Normal eğitim süresi altı yıl; azami eğitim süresi dokuz yıldır. Eğitim süresinin hesaplanmasında öğrencinin Fakülteye ilk kesin kayıt yaptırdığı eğitim döneminin başlama tarihi gün, ay ve yıl olarak esas alınır.

(2) Azami süre sonunda eğitimlerini tamamlayamayan ve mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilmez, haklarında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş ve intibaklarda eğitim süresi

MADDE 15 – (1) Başka bir fakülteden yatay geçişle gelen veya üst sınıfa intibak ettirilen öğrencilerin kalan sürelerinin hesaplanmasında, daha önce okumuş oldukları yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler ile intibak ettirildikleri sınıf dikkate alınır.

Eğitim dili ve şekli

MADDE 16 – (1) Fakültenin eğitim dili Türkçe’dir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda eğitim-öğretim ders kurulları esasına dayanır. Her sınıftaki ders kurulu sayıları ve süreleri eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

(2) (Değişik:RG-13/7/2010-27640)  Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim-öğretim kurullar halinde düzenlenmiş stajlar esasına göre yürütülür.

(3) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Stajların tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci ön hekimlik (intörn) dönemine başlar. Öğrenci, altıncı sınıfta ön-hekimlik dilimlerini belirlenen program dahilinde eksiksiz olarak tamamlamak ve her dilimden yeterlik belgesi almak zorundadır. Ancak bu belgeleri tamamlayan öğrenci mezun olabilir.

Eğitim programları

MADDE 17 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) İlk üç sınıf eğitimi, ders kurulları halinde birleştirilmiş entegre programlarla yürütülür. Ders kurullarının programları Dekanlık tarafından, kurul başlamadan önce fakülte web sayfasında ve öğrenci panolarında ilan edilir. Bu programa o sınıfta okuyan tüm öğrenciler katılır.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf eğitimi, staj kurulları şeklinde düzenlenmiş entegre programlarla yürütülür. Staj kurullarının programları Dekanlık tarafından, kurul başlamadan önce fakülte web sayfasında ve öğrenci panolarında ilan edilir.

(3) Ön hekimlik dönemi dilimler şeklinde düzenlenir ve öğrenciler gruplara bölünerek dönüşümlü olarak belirlenen tüm dilimleri tamamlar.

(4) Her ders ve staj kurulu bir ders niteliğindedir.

Ders kurulu

MADDE 18 – (1) İlk üç sınıf eğitimini oluşturan ders kurulları, bir veya daha fazla tema etrafında biraraya toplanmış kuramsal konu ve uygulamalardan oluşur ve öğrencilere konular, insan doğasına uygun bir akış içinde verilir. Konuların kurul içinde ve kurullar arasındaki yerleşimi ve tarihleri bir bütünlük oluşturacak şekilde belirlenir. Kurul bütünlüğü, kurul yürütme kurulu ve kurullar arasındaki bütünlük eğitim komisyonu tarafından denetlenir. İlk üç sınıfta verilen eğitimler sonunda öğrencilerin temel ve klinik tıp konularındaki bilgi ve temel beceri ihtiyaçları tamamlanır. Ders kurulları içinde, konuyla ilişkili anabilim dallarından öğretim üyeleri, belirlenen program çerçevesinde kuramsal dersler ve uygulamaları yapar. Anabilim dallarının yapacakları katkılar kurul yürütme kurulları tarafından düzenlenir.

Klinik beceri eğitimi

MADDE 19 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Öğrencilere ilk üç sınıf eğitim programı içerisinde diğer program ögeleri ile ve sınıflar içinde bütünlük oluşturacak şekilde klinik beceri eğitimi verilir. Bu eğitim, beceri eğitimi ilkelerine uygun olarak ve tam öğrenme prensibiyle verilir. Klinik beceri eğitiminin kapsamı, her eğitim yılında eğitim komisyonu tarafından belirlenir ve ders kurullarına dağıtılır. Klinik beceri eğitim oturumlarının tarihleri ve yerleri, kurul yürütme kurulları tarafından kurul dersleriyle bütünlük oluşturacak şekilde belirlenir. Öğrenciler dördüncü sınıfa başlamadan önce ilk üç sınıf eğitimindeki ders kurullarında verilen bütün klinik beceri eğitimlerinden yeterlik almak zorundadır.

Özel çalışma modülleri

MADDE 20 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Fakültede yürütülen standart programa ek olarak öğrencilere, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere, seçmeli özel çalışma modülleri önerilir. Bu modüllerin neler olacağı, katılma ve yeterlik esasları eğitim komisyonu tarafından belirlenir ve her eğitim yılı başında ilan edilir. Öğrencinin, ilk üç sınıfın herhangi birinde en az bir özel çalışma modülünü alması ve başarması, dördüncü sınıfa başlayabilmesi için ön koşuldur. Öğrencilerin bu modüllere katılabilmeleri için yeterli süre, ders programı içinde ayrılır. Eğitim komisyonu her eğitim yılında tüm öğrencilerin devam etmesine yetecek miktarda ve çeşitlilikte özel çalışma modülü açar. Eğitim yılı içinde yeterliklerini tamamlamamış öğrenciler için bütünleme modülleri açılabilir. Özel çalışma modülleri, Üniversitenin Fakültedeki veya diğer birimlerindeki öğretim elemanları tarafından, programları ile birlikte eğitim komisyonuna önerilir ve komisyon kararıyla açılır. Her modül için kendi doğasına uygun yeterlik koşulları, programla birlikte eğitim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Eğitim komisyonu

MADDE 21 – (Değişik:RG-13/6/2011-27963

(1) Fakülte eğitim programları, eğitim komisyonu tarafından hazırlanır ve yürütülür. Eğitim komisyonu: Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı başkanı, ders ve staj kurulu yürütme kurulu başkanları, ön hekimlik dönem başkanı ile ölçme değerlendirme merkezinde görevli öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Eğitimin sürdürüleceği ders ve staj kurullarının sayısı, süresi, hangi anabilim dallarının eğitime katılacağı, yıllık  program halinde eğitim komisyonu tarafından belirlenerek Fakülte Kuruluna önerilir.

(3) Eğitim komisyonu, eğitim programıyla ilgili yürütülecek program değerlendirme faaliyetlerine karar verir ve bu işlemlerin yapılması için kurul yürütme kurulları, ölçme değerlendirme merkezi ve diğer birimlerle gerekli koordinasyonu sağlar ve sonuçları Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere Dekana sunar.

(4) Eğitim komisyonu, ders ve staj kurulu yürütme kurullarını oluşturmak üzere, Fakülte Kurulunca her bir kurul için belirlenen kurul yürütme kurulu başkanı ile birlikte çalışacak en az iki öğretim üyesini ve ön hekimlik dönem başkanı ile birlikte çalışacak ön hekimlik dilim sorumlularını seçer.

(5) Eğitim komisyonu üyelerinin süresi, seçildikleri eğitim-öğretim yılının tek kurul sınavlarının yapılıp sonuçlarının ilanı ile sona erer.

(6) Devam etmekte olan eğitim yılının eğitim komisyonu, en geç Aralık ayı sonunda bir sonraki eğitim-öğretim yılının bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yıllık programını hazırlayarak Fakülte Kuruluna sunar.

(7) Bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders ve staj kurulu yürütme kurulu başkanları ile ön hekimlik dönem başkanı Fakülte Kurulu tarafından; ders ve staj kurulu yürütme kurulu üyeleri ile internlik dilim sorumluları eğitim komisyonu tarafından her yılın Ocak ayında seçilir. Seçilenler, sorumlulukları dahilindeki hazırlıklarına hemen başlar ve seçildikleri eğitim yılının haftalık ders programlarını hazırlayarak en geç devam eden eğitim yılının Haziran ayı sonunda Dekanlığa teslim ederler; ancak, söz konusu kişilerin sınav ve benzeri diğer görevleri eğitim-öğretim yılının başlaması ile başlar.

Ders kurulu yürütme kurulu ve başkanı (Değişik başlık:RG-13/7/2010-27640)

MADDE 22 – (1) Ders kurulu yürütme kurulları; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen bir başkan ve eğitim komisyonu tarafından belirlenen üyelerden bir eğitim yılı için oluşur. Ders kurulu yürütme kurulları, eğitim faaliyeti başlamadan önce ders programını ve zaman çizelgesini çıkarır. Dersleri verecek öğretim üyelerinin, derslerin amaç ve öğrenim hedeflerini, bu hedeflere uygun ders içeriklerini hazırlamalarını sağlar. Ölçme değerlendirmede kullanılacak soruların içerik incelemesini yapar, teknik incelemeler için ölçme değerlendirme merkezi ile birlikte çalışır. Öğrencilere yönelik kılavuzları hazırlar ve dağıtımını sağlar. Kurul sınavlarının yapılabilmesi için Ölçme değerlendirme merkezi ile birlikte çalışır. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini izler ve denetler, gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapıp duyurur. Kurula ait program değerlendirme faaliyetlerini yürütür ve sonuçlarını eğitim komisyonuna sunar.

(2) (Ek:RG-13/7/2010-27640)Ders kurulu yürütme kurullarında herhangi bir üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

Staj kurulu yürütme kurulu ve başkanı

MADDE 23 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Staj kurulu yürütme kurulları; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen bir başkan ve eğitim komisyonu tarafından belirlenen üyelerden bir eğitim yılı için oluşur.

Staj kurulu yürütme kurulu başkanı, Fakülte eğitim programının prensiplerine uygun klinik staj programları oluşturulması için staj kurulu yürütme kurulu üyeleriyle birlikte çalışır. Eğitim yılı başlamadan önce staj kurulu eğitim programını ve zaman çizelgesini çıkarır. Staj kurulu eğitimine katılacak öğretim üyelerinin eğitim amaç ve öğrenim hedeflerini, rehber ve diğer eğitim araçlarını hazırlamalarını ve bunların öğrencilere ulaşmasını sağlar. Soruların teknik incelemeleri ve staj kurulu sınavlarının yapılabilmesi için ölçme değerlendirme merkezi ile birlikte çalışır. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini izler ve denetler, gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapıp duyurur. Staj ile ilgili program değerlendirme faaliyetlerini yürütür ve sonuçlarını eğitim komisyonuna sunar.

Ön hekimlik dilim sorumluları ve ön hekimlik dönem başkanı

MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Ön hekimlik dönem başkanı Fakülte Kurulunca; ön hekimlik dilim sorumluları, ilgili anabilim dallarının önerisi ile eğitim komisyonu tarafından bir eğitim yılı için seçilir.

(2) Ön hekimlik dönem başkanı, ön hekimlik dilimlerinin Fakülte eğitim programının prensiplerine uygunluk içinde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlar. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini izler ve denetler. Dönemle ilgili program değerlendirme faaliyetlerini yürütür ve sonuçlarını eğitim komisyonuna sunar.

(3) Ön hekimlik dilim sorumluları, eğitim yılı başlamadan önce ilgili anabilim dallarınca belirlenen ön hekimlik diliminin programı, zaman çizelgesi, devam ve yeterlik usullerini ön hekimlik dönem başkanı aracılığı ile eğitim komisyonuna iletirler.

Ölçme değerlendirme merkezi

MADDE 25 – (1) Ölçme değerlendirme merkezi; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen sorumlu öğretim üyeleri ile Dekan tarafından belirlenen personelden oluşur. Merkez; Fakülte eğitim sisteminde kullanılan tüm ölçme değerlendirme aşamalarının izlenmesi ve değerlendirmesinden sorumludur, sınavların yapılmasını sağlar ve sonuçlarını duyurur, soru bankası oluşturur ve soru bankasındaki soruların sınav öncesi ve sonrası teknik değerlendirmelerini yapar, soruların güvenli saklanmasıyla ilgili görevleri yürütür.

Akademik takvim

MADDE 26 – (1) Fakülte akademik takvimi; her yıl Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve eğitim yılı başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

Devam zorunluluğu

MADDE 27 – (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır;

a)  (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Kuramsal derslere devam zorunludur. Kuramsal derslerin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci ilgili kurulun ya da genel zorunlu dersin hiçbir sınavına alınmaz.

b) (Değişik:RG-13/6/2011-27963) Uygulama çalışmalarına devam zorunlu olup, laboratuvar, tartışma, seminer, klinik ve saha çalışmaları gibi uygulamaların  %20’sinden fazlasına devamsızlık yapan öğrenci, mazereti olsa dahi devamsız kabul edilir. Uygulama derslerinde mazeretsiz olarak %5’ in üzerinde devamsızlık yapılamaz. Devamsızlığı %5 ile %20 arasında olan öğrencilerden mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, devam edemedikleri uygulama çalışmalarını sorumlu öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Devamsızlığı %5 ile %20 arasında olup, mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da telafi çalışması yapmayanlar ile %20’ den fazla devamsızlığı olan öğrenciler ilgili kurulun hiçbir sınavına alınmazlar.

c) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Staj kurullarına devam zorunludur. Ancak, mazeretli olarak devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla, devam etmediği staj pogramı ögelerini staj kurulu başkanı tarafından belirlenen zaman ve usullerde telafi etmek zorundadır. Staj kurullarında devamsızlık sınırı, staj kurulu süresinin her bir haftası için bir gün olarak hesaplanır. Devamsızlık hesabında gün içindeki etkinliklerden herhangi birine katılmamak bir günlük devamsızlık sayılır.  Mazeretli devamsızlık sınırını aşanlar ile sınırı aşmamakla birlikte mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da telafi çalışması yapmayan öğrenciler staj kurulu bitirme sınavına alınmaz ve ilgili staj kurulunu tekrar eder.

ç) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Ön hekimlik dilimlerinde belirlenmiş program öğelerinin tamamına katılmak zorunludur. Devamsızlık yapılan günler telafi edilmek zorundadır.

Mazeretler

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir;

a) (Değişik:RG-20/4/2011-27911) Öğrencilerin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, bu mazeretlerini sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kaza, doğal afet, tutukluluk, ailevi ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir.

c) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan sürekli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası almış olanlar mazeretli sayılmaz.

ç) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan başvurular, işleme konulmaz.

d) Öğrencilerin her türlü mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul veya ret edilir.

e) Türkiye’yi ve Üniversiteyi, Milli takım ve üniversitelerarası folklorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle eğitime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını telafi eder ve katılamadıkları sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girer.

f) (Ek:RG-13/7/2010-27640) Bireysel çalışmaları sonucu bilimsel toplantılarda sunumu kabul edilen, ulusal ve uluslararası kültürel ve sportif faaliyetlere seçilen öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Bu şekilde izin verilenler ile YÖK tarafından izin verilmesi talep edilen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile giremedikleri uygulama çalışmalarını telafi eder ve katılamadıkları sınavlara, ilgili ders veya staj yürütme kurulu başkanı tarafından belirlenecek tarihlerde girer.

Kayıt dondurma

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-13/6/2011-27963) Öğrenci, haklı ve geçerli bir nedenle ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok bir yıl için kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi, azami eğitim süresine ilave edilir.

(2) Uzun süreli hastalıklar, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik, ekonomik nedenler, Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması gibi haklı ve geçerli bir mazeretinin olması ve bunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı Durumları ve Mezuniyete İlişkin Esaslar

 

Sınav türleri

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumunu belirlemek amacı ile aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Ders kurulu ara sınavları,

b) Ders kurulu bitirme sınavları,

c) Uygulama sınavları,

ç) Klinik beceri sınavları,

d) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Staj kurulu bitirme sınavları,

e) Bütünleme sınavları.

f) (Ek:RG-13/7/2010-27640) Tek kurul sınavları.

Ders kurulu ara sınavları

MADDE 31 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Her ders kurulunda ikiden az olmamak üzere kurul yürütme kurulunca uygun görülecek sayıda ara sınav düzenlenir. Bu sınavlardan alınan notlar kurul kuramsal notuna %50 katkıda bulunur. Sınav tarihleri, kurul yürütme kurulu tarafından kurul başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir. Kuramsal bilgi ölçmeye yönelik yapılan yazılı sınavda, klasik veya çoktan seçmeli sorular kullanılabilir.  Sınav kapsamı kurul yürütme kurulu tarafından belirlenir. Sonuçlar, on iş günü içinde ya da ilgili kurul bitirme sınavından önce açıklanır. Kurul ara sınavlarına katılmayan öğrenciler sıfır (0) not alırlar.

(2) Ders kurulu ara sınavlarına mazeretli olarak katılmayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere, katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler verilen sınav hakkını kurul başkanlarınca belirlenen ve Dekanlıkça öğrenci panolarında ve Fakültenin web sayfasında ilan edilen tarihte kullanırlar.

Ders kurulu bitirme sınavları

MADDE 32 – (Değişik:RG-13/6/2011-27963)

(1) İlk üç sınıftaki ders kurullarının her birinin sonunda bir bitirme sınavı uygulanır. Ders kurulu bitirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşulları yerine getirmek gerekir. Bu sınavda alınan not ders kurulu kuramsal notuna %50 katkıda bulunur. Sınav zamanları kurul yürütme kurulu tarafından kurul başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir. Sınavda, ders kurulu kuramsal kapsamının tamamını içeren, kuramsal bilgi ölçmeye yönelik sorular kullanılır. Kullanılacak soruların sınavdan önce kurul yürütme kurulu tarafından içerik ve ölçme değerlendirme merkezi tarafından teknik incelemeleri yapılır. Bu sınavın yapıldığı gün başka ders ya da sınav yapılmaz. Bu sınavda tam notun %40’ını almak gerekir, bu notu alamayan öğrenciler açılacak bütünleme sınavına girer.

Uygulama sınavları

MADDE 33 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) İlk üç sınıftaki ders kurulları sonunda, kurulda yürütülen uygulama çalışmalarından, kurul yürütme kurulu tarafından gerekli görülenler için uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavına girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşulları yerine getirmek gerekir. Sınav yöntemi ve kapsamı, kurul yürütme kurulu tarafından belirlenir ve kurul başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir. Alınacak notlar kurul bitirme notuna katkıda bulunur.

Klinik beceri sınavları

MADDE 34 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Klinik beceri eğitimlerinin sonunda, yeterlik belirlemeye yönelik beceri ölçme sınavları düzenlenir. Eğitim sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin, ilgili kurulun final haftasında, ilgili kurulun bütünleme haftasında ve tek kurul sınavı haftasında yapılacak ek beceri sınavları ile yeterliklerini tamamlamaları gerekir.

Staj kurulu bitirme sınavları

MADDE 35 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Dört ve beşinci sınıflardaki staj kurulları sonunda, staj eğitim programı kapsamını yansıtacak şekilde, yapılandırılmış bilgi ve beceri ölçme sınavları uygulanır. Staj kurulu bitirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmek gerekir.

Bütünleme ve tek kurul sınavları

MADDE 36 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) İlk üç sınıfta kurul bitirme sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler, ders kurullarının kurul bitirme sınavlarında tam notun %40’ını alamayan öğrenciler ile kurul başarı veya sınıf geçme notları %60 başarının altında olan öğrenciler için bütünleme sınavları düzenlenir. Alınan not kurul başarı ve sınıf geçme notu hesabında, kurul bitirme notu yerine kullanılır. Kuramsal sınavda, ders kurulu kuramsal kapsamının tamamını içeren, kuramsal bilgi ölçmeye yönelik sorular kullanılır. Kullanılacak soruların, sınavdan önce kurul yürütme kurulu tarafından içerik yönünden ve ölçme değerlendirme merkezi tarafından da teknik yönden incelemesinin yapılmış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları kurullarla ilgili olarak açılan uygulama bütünleme sınavlarına girebilir veya sınav tarihinden önce dilekçeyle Dekanlığa başvurmaları halinde, ilgili uygulama bütünleme sınavlarına girmeyip kurul bitirme sınavı sırasında yapılan uygulama sınav notlarının geçerli olmasını isteyebilirler. Sınavlar, eğitim yılı başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır ve aynı gün aynı sınıf için birden fazla kuramsal sınav uygulanmaz. Bütünleme sınav tarihleri son kurul bitirme sınavından en az on beş gün sonra olacak şekilde belirlenir.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda staj kurullarından başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı düzenlenir. Sınavın yöntemi, kapsamı, zamanı ve alınacak notların staj kurulu geçme notunu oluşturma usulleri staj kurulu yürütme kurulu tarafından belirlenir ve staj kurulu başında ilan edilir.

(4) Bütünleme sınavlarına mazeretli olarak giremeyen öğrenciler için ayrıca sınav açılmaz, ancak bu öğrencilerin sınav hakları saklı kalır ve ilgili ders veya staj kurulunun bir sonraki normal sınavına alınırlar.

(5) Tek kurul sınavları, eğitim öğretim yılı sonunda yapılan bütünleme sınavları sonucunda sadece bir ders ya da staj kurulundan başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Alınan not kurul başarı ve sınıf geçme notu hesabında, kurul bitirme notu yerine kullanılır. Bu sınavlara mazeretli ya da mazeretsiz olarak katılmayan öğrencilere ayrıca tek kurul mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav uygulaması ve sonuçların ilanı

MADDE 37 – (1) Sınav uygulaması ve sonuçlarına ilişkin esaslar şunlardır;

a) Sınav günleri ilan edildikten sonra zorunlu haller dışında değiştirilmez. Sınavlara tespit edilen gün ve saatte girmeyen öğrenciye sıfır (0) notu verilir.

b)(Değişik:RG-13/7/2010-27640) Sınavlara ancak ilgili sınava girme hakkını kazanmış öğrenciler katılabilir. Sınava girmeye hak kazanmayan öğrencilerin listesi sınavdan önce Dekanlıkça ilan edilir.

c) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir.

ç) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Ara sınavlar kurul yürütme kurulları sorumluluğu ve koordinasyonunda; diğer tüm sınavlar ölçme değerlendirme merkezi sorumluluğunda ve Kurul Yürütme Kurullarının koordinasyonunda, Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanları tarafından yapılır. Ölçme değerlendirme merkezi tarafından belirlenen usullerle değerlendirilir ve sonuçlar Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve Fakülte web sayfasında ilan edilir.

d) Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra en geç on iş günü içinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 38 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç bir hafta içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yapar. Bu itirazlar Dekan tarafından, ölçme değerlendirme merkezi ile ilgili staj kurulu başkanı ya da kurul yürütme kuruluna incelettirilir. Ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Gerektiğinde Dekan, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile dersi okutan öğretim elemanlarından birini de kapsayacak en az üç kişilik komisyon kurarak itirazı inceletebilir. Komisyon kararı Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Sınavların değerlendirilmesi ve not hesabı

MADDE 39 – (1) Sınavlar yüz (100) tam not üzerinden değerlendirilir. Not hesaplarında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tamsayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir.

Ders kurulu başarı notu

MADDE 40 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Ders kurulu başarı notu, ilk üç sınıf programının uygulandığı ders kurullarında alınan kurul kuramsal notunun %70’i ile kurul uygulama notunun %30’unun toplamından oluşur. Başarılı sayılabilmek için tam notun %60’ının alınması zorunludur.

(2) Ders kurulu kuramsal notu; ilk üç sınıf programının uygulandığı ders kurullarında yapılan ara sınavların ağırlıklı ortalamasının %50’si ile kurul bitirme veya bütünleme sınavı notunun %50’sinin toplamından oluşur.

(3) Ders kurulu uygulama notu; ilk üç sınıf programının uygulandığı ders kurullarında yapılan uygulamalardan, ödevlerden ya da uygulama sınavlarından veya bütünleme sınavlarından alınan notların ağırlıklı ortalamasıyla elde edilen nottur. Bu notun her kurul için elde edilme usulleri, kurul yürütme kurulu tarafından kurul ders programı başlamadan önce ilan edilir.

Staj kurulu başarı notu

MADDE 41 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Staj kurulundan başarılı sayılabilmek için geçme notunun en az % 60 olması gerekir. Birden çok stajdan oluşan staj kurullarında başarı notu, staj notlarının ağırlıklı ortalamasından oluşur.

Ders kurulu bitirme notu

MADDE 42 – (Mülga:RG-13/7/2010-27640)

Sınıf geçme notu

MADDE 43 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Sınıf geçme notu; ilk üç sınıfta alınan ders kurulu bitirme notlarının aritmetik ortalamasından, dördüncü ve beşinci sınıflarda ise staj kurulu bitirme notlarının ağırlıklı ortalamasından oluşur.

Sınıf geçme

MADDE 44 – (1) Sınıf geçmeye ilişkin esaslar şunlardır;

a) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Eğitimin ilk üç sınıfında öğrenci, sorumlu olduğu ders kurullarının her birinin ders kurulu bitirme notu tam notun %40 ve üzerinde olduğu, kurul başarı notlarında ve sınıf geçme notunda tam notun %60’ını aldığı takdirde bir üst sınıfa geçer. Ancak dördüncü sınıfa başlayabilmek için ilk üç sınıftaki tüm klinik becerilerden ve aldığı en az bir özel çalışma modülünden yeterlik almış olması da gerekir. Kurul bitirme sınavı notu  %40’ın veya kurul başarı notu %60’ın altında olan öğrenciler ilgili kurul için açılan bütünleme sınavlarına girer. Bu sınavdan aldıkları notla ilgili barajları geçen öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilir.

b) Dördüncü ve beşinci sınıfta sorumlu oldukları tüm staj kurullarından tam notun %60’ını alan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilir.

c) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) İlk beş sınıfın tüm eğitim programı başarı ile tamamlanmadan ön hekimlik dönemine başlanmaz, ancak ön hekimlik çalışmalarına başlamak üzere olan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim yılı içerisinde de staj kurulu bütünleme sınavları açılabilir.

Başarısızlık durumunda tekrarlar

MADDE 45 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) (Değişik:RG-13/6/2011-27963) Eğitimin ilk üç sınıfında, bütünleme ve tek kurul sınav hakları da dahil diğer tüm haklarını kullandıktan sonra bir ya da daha fazla ders kurulundan başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır ve bir sonraki eğitim yılında başarısız oldukları ders kurullarını bütün aşamalarıyla tekrar ederler. Ders kurulu tekrarı yapan ve tekrar ettikleri ders kurulu ya da kurullarından başarılı olan öğrenciler, yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bir sonraki eğitim yılını beklemeden aynı eğitim yılında bir üst sınıfın ders kurullarına, devamsızlık limitlerinin aşılmamış olması koşuluyla devam edebilirler. Bu durumda bir üst sınıftaki devam edecekleri ders kurulunun, varsa devamsızlık limitlerini aşmayan uygulama derslerini telafi etmeleri gerekir.

(2) Eğitimin dördüncü ve beşinci sınıflarında bütünleme sınavları sonrası staj kurulu geçme notları tam notun %60’ının altında olan öğrenciler staj kurulundan başarısız olur ve ilgili staj kurullarını açıldıkları ilk dönemden itibaren bütün aşamalarıyla tekrar eder. Sorumlu oldukları staj kurullarını eğitim yılı içinde tamamlayan öğrencilerin aynı yıl içinde ön hekimlik dilimi alabilmeleri için intibakları yapılır.

Genel zorunlu dersler

MADDE 46 – (1) (Değişik:RG-13/7/2010-27640) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Bu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili ders geçme esasına göre okutulur ve eğitimin ilk sınıfında 60 ders saatinden az olmamak üzere programlanır. Bu derslerin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilir. Genel zorunlu dersleri vermeden staj dönemine başlanmaz.

(2) Eğitimin ikinci ve üçüncü sınıfı boyunca öğrencilere mesleki yabancı dil eğitimi verilir. Bu konudaki uygulama esasları ve hangi dillerde mesleki yabancı dil eğitim programı açılacağı, eğitim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte ilan edilir. Ders geçme esasına göre okutulan bu ders, yılda 60 saatten az olmamak üzere programlanır. Bu dersin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilir. Mesleki yabancı dil dersini vermeden ön hekimlik dönemine başlanmaz. Bu dersten alınan notlar başarı notu ortalaması hesabında kullanılmaz.

Derslerin kredi değeri ve not ortalamaları (Değişik başlık:RG-13/6/2011-27963)

MADDE 47 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) (Değişik:RG-13/6/2011-27963) Ders kredileri; Yükseköğretim Kurulunca programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS’ye) göre hesaplanan krediler de bu maddedeki esaslara göre belirlenir.

(2) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yılda almış oldukları derslere ait yıl not ortalaması (YNO) hesaplanarak belirlenir. Yıl not ortalamasını bulmak için; o yılda öğrencinin her bir ders ya da staj kurulundan aldığı not, o ders ya da staj kurulunun kredisi ile çarpılır ve tüm derslerin kredili puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilen dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Not ortalaması hesaplanmasında ortaya çıkan buçuklu puanlar tam puana yükseltilir. Mezuniyet dereceleri belirlenirken GNO esas alınır.

Mezuniyet

MADDE 48 – (1) Tüm yükümlülüklerini yerine getirip eğitim programını tamamlayarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) (Ek:RG-7/7/2009-27281) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Fakülteye kayıtlı olan öğrenciler dahil olmak üzere, Tıp Fakültesi öğrenimini tamamlayan ve genel not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olur ve onur öğrenci listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Fakülte dışında eğitim

MADDE 49 – (Değişik:RG-13/7/2010-27640)

(1) Eğitimlerinin belli bölümlerini yurtiçi ya da yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarında sürdürmek isteyen öğrencilerin başvuruları, Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır. Ulusal ve uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde yapılacak öğrenci değişim programları hariç, biri yurt içinde biri yurt dışında olmak üzere staj kurulu yürütme kurulunun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile iki staj Fakülte dışındaki eğitim kurumlarında yapılabilir.

Rehber danışmanlık hizmetleri

MADDE 50 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi, rehber-danışman olarak görevlendirilir. Rehber danışmanlar, öğrencilere danışmanlık yapar, akademik çalışmalarında yol gösterir, sosyal ve kişisel sorunlarına yardımcı olur, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerini teşvik eder.

Disiplin

MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 52 – (1) Öğrenciler; dershane, laboratuar, klinik, poliklinik ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 7/8/1993 tarihli ve 21661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-25/7/2008-26947)(1)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Fakülteye kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır; ancak bu öğrencilerden başarısız olan veya yıl kaybeden öğrencilerin intibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerinde Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik, 2007–2008 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 _____________

(1) 25/7/2008 tarihli ve 26947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

<span style="font-family: Times New

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4433 kez okundu.