DEVLET KONSERVATUVARI

13 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28083

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans öğretimi, kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında lisans düzeyinde öğretim gören öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Konservatuvar: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

b) Konservatuvar Kurulu: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulunu,

c) Müdür/Müdürlük: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü/Müdürlüğünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Öğrenci statüsü

MADDE 5 – (1) Konservatuvarda tam zamanlı öğrencilik esastır. Konservatuvara dinleyici ve özel öğrenci kabul edilmez. Öğrencilerin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmeleri ve sınavlara girebilmeleri için, her dönemin başında kayıtlarını yaptırmış ve katkı paylarını zamanında yatırmış olmaları gerekir.

Öğretim yılı

MADDE 6 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl yetmişbeş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak; öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senato tarafından belirlenebilir.

(2) Her öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Resmi tatil günlerinde ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğe bildirilmek kaydıyla, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senato tarafından belirlenir.

Kontenjan

MADDE 7 – (1) Sanat ve bilim dalları itibariyle Konservatuvara alınacak öğrenci sayısı Konservatuvar Kurulu ile Yönetim Kurulunun ortak görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde daha kısa sürede mezun olabilirler. Ayrıca sınıf atlama sınavında başarılı olan Müzik Bölümü öğrencileri üç yılda da mezun olabilir. Konservatuvardan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süresi öğrenim süresinden sayılır.

Kabul sınavları ve kesin kayıt

MADDE 9 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar ile Konservatuvarın lise kısmından mezun olanların, Konservatuvara öğrenci olarak kabul edilebilmesi için Yönetim Kurulunca belirlenen sınav komisyonları tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Sınavlar Senatoca kabul edilen esaslara göre yapılır.

(2) Konservatuvara kayıt hakkını kazanan adayların kayıt işlemleri için ilan edilen tarihler arasında Senato tarafından kabul edilen esaslarda belirtilen belgelerle kayıt bürosuna başvurmaları gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kesin kayıt haklarını kaybetmiş sayılır.

Öğretim şekli

MADDE 10 – (1) Konservatuvarda, öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacağı dersler, Konservatuvar Kurulunca önerilen ve Senato tarafından kabul edilen esas meslek, yardımcı meslek ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç gruptan oluşur. Grupları oluşturan dersler ayrı ayrı eğitim-öğretim programlarında belirlenir.

Derslere devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin derslere, konserlere ve hazırlık çalışmalarına, bilgi görgü ve deneyimlerini arttırmak amacıyla yapılacak gezi ve incelemelere katılmaları zorunludur.

(2) Derslere devam durumu dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 70’ine uygulamalı derslerin % 80’ine devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir mazeret oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası forklorik, sportif, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklerde yer alan öğrencilerin, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde girmedikleri sınavlara Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Öğrenciler, her yarıyıl başında ders kayıtlarını yaptırmak ve başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan dersler ait oldukları yarıyılda alınır ve öncelikle başarısız olunan derslere kayıt yaptırılır. Ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 40 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Gerekli durumlarda bir yarıyıl kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı Yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir. Bir dersin kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama haftalık ders saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda Müdürlüğe teslim edilir. Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı öğrenciler; genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki başarılı öğrenciler arasında ilk % 10 içinde, kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak, yer alması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 40 krediyi aşmamak şartıyla ders saatleri örtüşmeyecek şekilde bir üst sınıftaki derslere de yazılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, sınıf atlama, mezuniyet sınavları ve tek ders sınavlarıdır. Sınavların yer, gün ve saatleri akademik takvime uygun olarak Yönetim Kurulunca tespit edilir ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Yazılı sınav evrakı iki yıl saklanır.

(3) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile yönetimce istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Sınavlar, yazılı veya sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir.

Ara sınavlar

MADDE 13 – (1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen onbeş gün içinde Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir. Ara sınavlar dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Öğrenciler her yarıyılda açılan ara sınavlara katılmak zorundadır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınavına katılmamış olan öğrenci o ara sınavından sıfır (0) not almış sayılır.

Mazeret sınavı

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile ara sınavlara, yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan öğrenciler mazeretinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde başvurdukları takdirde bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan sağlık raporları Yönetim Kuruluna iletilir. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.

Yarıyıl sonu sınavları

MADDE 15 – (1) Konservatuvar müzik bölümü için yarıyıl/yıl sonu sınavları, bir öğretim yılında okutulan her ders için her yarıyıl/yıl sonunda açılan sınavlardır. Esas meslek derslerinin yarıyıl sonu sınavı, ilgili bölüm, anasanat ve sanat dalı öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az üç üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. Yardımcı meslek derslerinin yarıyıl sonu sınavı, Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı takdirde ilgili bölüm ana sanat dalı öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az üç üyeden oluşan komisyon tarafından, karar alınmadığı takdirde ise dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Ortak zorunlu derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavı dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Sekizinci yarıyıl esas meslek dersinin yarıyıl/yıl sonu sınavı mezuniyet sınavıdır. Mezuniyet sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile dinleyiciye ve izleyiciye açık olarak yapılabilir.

(2) Müzikoloji bölümünde her yarıyıl her ders için dersin öğretim elemanı tarafından bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavları, Yönetim Kurulunca komisyon tarafından yapılması yönünde karar alınmadığı takdirde ilgili öğretim elemanınca yapılır.

Yarıyıl atlama sınavı

MADDE 16 – (1) Yarıyıl atlama sınavı; öğrencinin bulunduğu yarıyılı başarı ile tamamlaması halinde, ikinci yarıyılın sonunda, beşinci yarıyıla, beşinci yarıyıl sonunda yedinci yarıyıla başlayabilmesi ve ara yarıyılları başarmış kabul edilmesi için yapılan sınavdır.

(2) Esas meslek dersinden yarıyıl sonu başarı notu en az 90 olan lisans öğrencileri, ders sorumlusunun önerisi ve yarıyıl sonu sınav komisyonunun kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere ve öğrenimlerinin son yarıyılı hariç ana sanat dalında yarıyıl atlama sınavına girebilir. Yarıyıl atlama sınavları bir sonraki eğitim-öğretime başlamadan önceki onbeş gün içinde yapılır.

(3) Yarıyıl atlamak isteyen öğrenciler, atlayacakları yarıyılın bütün derslerinden yarıyıl atlama sınavına girmek zorundadır. Bu sınavlarda başarı notu; esas meslek dersi için 100 tam not üzerinden 90, diğer dersler için 60’dır. Ancak bu sınavlarda esas meslek dersinden başarılı olup, yardımcı meslek derslerinden bir tanesi ile ortak zorunlu derslerden başarılı olamayanlar bir üst yarıyılda bu dersleri başarmak zorundadır. Yarıyıl atlama sınavına girmek isteyen öğrenciler yukarıda belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydı ile Müdürlüğe başvururlar. Başvuran öğrencinin dilekçesi üzerine Müdürlük, sanatdalı öğretim sorumlusunun görüşünü ve yarıyıl sonu sınav komisyonunun görüşünü yazılı olarak ister ve Yönetim Kurulunca karar verilir. Başvurular yarıyıl sonu sınavlarının ilanından itibaren onbeş gün içinde yapılmak zorundadır.

Sınavların uygulanması

MADDE 17 – (1) Müzik bölümü ortak zorunlu derslerin sınavları dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Yardımcı meslek derslerinin ara sınavları dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Yardımcı meslek derslerinin yarıyıl/yıl sonu sınavları; Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı takdirde ilgili bölüm, ana sanat dalı öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az üç üyeden oluşan komisyon tarafından, karar alınmadığı takdirde ise dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Esas meslek dersinin ara sınavları dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Esas meslek dersinin yarıyıl/yıl sonu, yarıyıl atlama, mezuniyet sınavları ilgili bölüm, ana sanat ve sanat dalı başkanları ile sanat dalı esas meslek dersi öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilecek en az üç üyeden oluşan sınav komisyonlarınca yapılır.

(2) Müzikoloji Bölümü sınavları dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır. Sınavların komisyon tarafından yapılmasına Yönetim Kurulunca karar verilir. Sınav Komisyonu ilgili bölüm başkanı ve Yönetim Kurulunca seçilen en az üç üyeden oluşur.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 18 – (1) Sınav evrakları ve sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki haftalık süreyi aşmadan Müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakının saklanması, Müdürlük tarafından sağlanır. Sınav evrakı saklama süresi iki yıldır.

Sonuçların değerlendirilmesi ve başarı notu

MADDE 19 – (1) Öğrencinin bir dersten sağladığı not; o dersi başarmış ya da başaramamış olduğunun tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur. Müzik bölümü için başarı notu, ara sınav notunun % 30’u ve yarıyıl sonu notunun % 70’inin toplamıdır. Müzikoloji bölümü için dönem içinde yapılan vize sınav notunun %30’u ve dönem sonunda yapılan yarıyıl sonu sınav notunun %70’inin toplamı başarı notudur. Bu şekilde yapılan hesaplama sonunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre harf ve katsayı verilir. Müzik bölümü için yarıyıl sonu notu, söz konusu yarıyılda yapılan ara sınav notu veya ara sınav notlarının ortalamasının % 30’u ile yarıyıl sonu sınav notunun % 70’inin toplamıdır. Müzik bölümü esas meslek derslerinin yarıyıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70, yardımcı meslek ve ortak zorunlu derslerinin yarıyıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 60 almak başarılı sayılabilmek için zorunludur. Müzikoloji bölümü için esas meslek derslerinin yarıyıl sonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70, yardımcı meslek ve ortak zorunlu derslerin yarıyıl sonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 almak başarılı sayılabilmek için zorunludur. Esas meslek dersinden başarılı sayılmak için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden 70, yardımcı meslek ve ortak zorunlu derslerin 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

Yarıyıl geçme ve derste başarısızlık

MADDE 20 – (1) Müzik bölümünde, bulunduğu yarıyılın eğitim-öğretim programında belirtilen tüm derslerinden başarılı olan bir öğrenci bir üst yarıyıla geçer.

(2) Bir yarıyılın esas meslek dersinden başarılı olamayan öğrenci bir üst yarıyılın esas meslek dersine devam edemez.

(3) Müzikoloji bölümünde, eğitim-öğretim programlarında belirtilen döneme ait tüm derslerden başarılı olan bir öğrenci bir üst döneme geçer. Bir dönemde alınan derslerden başarısız olunanlar ilgili derslerin açılacağı dönemde alttan alınabilir. Ancak yeni dönemde ders kaydı yaptırılırken öncelikle alttan alınacak derslerden başlanması ve toplamda 30 krediyi aşılmaması zorunludur. Bir dersin kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Notlar ve dereceler

MADDE 21 – (1) Konservatuvarda tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Notlara karşılık olan harfler ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

a)    100 Puan üzerinden değeri        Harfli notu           Katsayı

                      90-100                             AA                   4.00

                       80-89                              BA                   3.50

                       70-79                              BB                   3.00

                       65-69                              CB                   2.50

                       60-64                              CC                   2.25

                       50-59                              DD                   2.00

                       30-49                              FD                   1.00

                        0-29                               FF                    0.00

b) Esas meslek dersi için başarı notu 100 tam not üzerinden en az 70 (CB, kat sayı 2.50) olmak zorundadır.

c) Yardımcı meslek dersleri ve ortak zorunlu dersler için başarı notu 100 tam not üzerinden en az 60 (CC, katsayı 2.25) olmak zorundadır.

ç) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir üst yarıyıla devam hakkı kazanan öğrencinin dersinin karşısına BL (başarılı) yazılır ve notu değiştirilmez.

d) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir üst yarıyıla borçlu olarak geçen öğrencinin dersinin karşısına BR (borçlu) yazılır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 22 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Müdürlüğe dilekçe ile yapılır. İtiraz Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç öğretim elemanından oluşan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonucu, Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenciye bildirilir.

(2) Komisyon tarafından yapılan sınavlara itiraz edilemez.

Ağırlıklı ortalama

MADDE 23 – (1) Ağırlıklı ortalama; öğrencinin başarı derecesi sayısal olarak değerlendirilen her derste almış olduğu başarı notunun dersin ağırlık katsayısı (haftalık ders saati sayısı) ile çarpımlarının toplanması ile elde edilen sayının, derslerin ağırlıklı katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra bir basamak yürütülür. Başarılı ve başarısız şeklinde değerlendirilen dersler ağırlıklı ortalama hesaplanmasında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harçlar, Yatay Geçiş, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Öğrenci katkı payı

MADDE 24 – (1) Konservatuvara kayıtlı öğrencilerin katkı payları, ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre alınır. Her ne sebeple olursa olsun öğrenci katkı payları iade edilmez.

Kayıt yenileme

MADDE 25 – (1) Konservatuvar öğrencileri akademik takvim kapsamında belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, devam etme hakkını kaybetmiş olur. Bu şekilde kaybedilen yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan veya yeniletmeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenebilir.

Yatay geçişler

MADDE 26 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Konservatuvara yatay geçişler; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Bir sonraki öğretim yılı başında her bölüm veya öğretim programı ve her sınıf için yatay geçişi yapılabilecek öğrenci sayıları Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

Kayıt dondurma

MADDE 27 – (1) Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretinin meydana gelmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde mazeretine ilişkin belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurması zorunludur. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar, geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

(3) Ekonomik nedenler veya Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer nedenlerle kayıt dondurma ancak yarı yıl başında yapılabilir. Bu takdirde, kayıt dondurma için; başvuru nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesi, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içinde başvuru yapılması zorunludur.

(4) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurabilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci ayrıldığı yarıyılın başında öğrenimine devam eder.

(5) Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulur ise kayıt, dondurulduğu tarihten itibaren geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(6) Bir öğrencinin öğretim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl kaydı dondurulabilir. Ancak bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan nedenlerin devamı halinde, Yönetim Kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir. Verilen kayıt dondurmalar kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Kayıt dondurmada kabul edilebilecek mazeretler aşağıda sıralanmıştır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Doğal afet veya anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü ya da bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve mazeretinin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

d) Ekonomik nedenlerle Yönetim Kurulunca öğrencinin eğitim ve öğretimine kayıt dondurma suretiyle ara vermiş olması,

e) Öğrencinin kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak uzaklaştırılması ya da çıkarılması dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca tasdik edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin; Konservatuvardan çıkarmayı gerektirecek disiplin cezası alması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Konservatuvara kayıt olan öğrencilerin; sahte veya kendine ait olmayan belgeleri verdikleri anlaşıldığı takdirde, bulundukları yarıyıla bakılmadan, Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Kayıt alma

MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanların Müdürlüğe yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye girişte teslim ettiği diploması verilir ve bu husus diplomanın arkasında belirtilir.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Disiplin ile ilgili iş ve işlemler, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Not belgesi

MADDE 31 – (1) Öğrenciye isteği üzerine öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri, o derslerdeki başarı notlarını ve ağırlıklı not ortalamasını gösteren bir not belgesi verilir.

Diploma ve diploma derecesi

MADDE 32 – (1) Öğretim programındaki öğrenimlerini tamamlayıp Yönetim Kurulunca mezuniyetlerine karar verilenlere, bölüm ve program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar Rektör ve Müdür tarafından imzalanır.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere diplomasını alırken iade etmeleri şartıyla geçici bir mezuniyet belgesi verilir. Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde yenisi verilmez, ancak diploma yerine geçecek kayıptan dolayı verildiğini içeren fotoğraflı bir ikinci nüsha (duplikata) düzenlenir. Bu belge Rektör veya Müdür tarafından imzalanır.

(3) Eğitim-öğretim programını tamamlayan öğrenciye verilecek diplomada, diploma derecesi belirtilmez, sadece başarılı olduğu yazılır.

(4) Lisans öğrenimini tamamlayan ve genel not ortalaması AA olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olur ve onur öğrenci listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

İzinler

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile izin verilebilir. Bu şekilde verilen izinler bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. İzinli olduğu süre içindeki eğitim öğretim başarısı, bu süreyi geçirdiği kurumun düzenlediği eğitim-öğretim ile ilgili belgeler göz önüne alınarak Konservatuvar Kurulu tarafından değerlendirilir ve izin süresinin öğretim süresinden sayılıp sayılmayacağı karara bağlanır.

(2) Ayrıca öğrencilere öğretim yılı içinde verilecek yurtiçi ve yurt dışındaki festival, yarışma, konser ve benzeri durumlardaki izinler Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir. Bu tür izinler de eğitim-öğretim süresi içinde toplam otuz günü aşamaz. Öğrencilere, bu süre içinde girmediği sınavlar için mazeret sınav hakkı tanınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Konservatuvar Yönetim Kurulu ve Konservatuvar Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 13/4/2009 tarihli ve 27199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek sınav hakkı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yedi yıllık azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, devam şartını yerine getirdikleri ve başarısız oldukları bütün dersler için, 2010-2011 öğretim yılı sonunda son kez, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ek sınav haklarını belirlenen tarihte kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir. 2011-2012 öğretim yılı başından itibaren iki ek sınav uygulaması yapılmaz.

Kayıt yaptırma sınırı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üniversitede; eğitimde yeniden yapılanma (Bologna) sürecinin tamamlanması halinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan derse kayıt yaptırma sınırı olan 40 kredi ve bu krediye ilişkin esaslar, bu sürecin tamamlanamaması halinde ise bu Yönetmeliğin 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan 30 kredi ve bu krediye ilişkin esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2432 kez okundu.