DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25685

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının lise devresinde eğitim-öğretim, sınav ve sınıf geçme ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi öğrencilerinin sınıf geçme ve sınav işlemleri ile devam ve devamsızlıklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

c) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Konservatuvar: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

g) Konservatuvar Kurulu: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Bölüm Başkanları ve Ana Sanat-Ana Bilim Dalı Başkanlarından oluşan Konservatuvar Kurulunu,

h) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Konservatuvar Müdürü Başkanlığında, kadrolu öğretim elemanları arasından Konservatuvar Kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ı) Müdür: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

i) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

j) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

k) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

l) Ölçme Araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

m) Ortalama Yükseltme Sınavı: Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacı ile yapılan sınavı,

n) Sınıf Danışman Öğretim Elemanı: Konservatuvar Müdürü tarafından kendisine verilen sınıf öğrencilerinin yönlendirilmesine yardımcı olan, öğrenci velileri ile yakın işbirliği yapan, öğrencinin Konservatuvar Yönetimi, öğretim elemanları ve çevre ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenleyip yürüten öğretim elemanını,

o) Sınıf Öğretim Elemanları Kurulu: Aynı sınıfta derse giren öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

ö) Öğretim Elemanları Kurulu: Konservatuvarın bütün öğretim elemanları ile stajyer öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

p) Ortak Genel Kültür Dersleri: Alan (meslek) ve alan seçmeli (yardımcı meslek) dersleri dışındaki dersleri,

r) Alan ve Alan Seçmeli Dersleri: Lise Devresi sanat derslerini      

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

İlkeler

Madde 5 — Öğrenci başarısı ile ilgili ölçme ve değerlendirme, devam-devamsızlık konularında yapılacak işlerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Bir ders yılı iki dönemden oluşur.

b) Her öğrencinin alanında geliştirilmesine ve ilerlemesine imkan sağlanır.

c) Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır.

d) Öğrencilerce alınacak alan/bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin seçimi; sınıf danışman öğretim elemanının rehberliğinde öğrencinin ve velisinin ortak görüşü alınarak yapılır.

e) Sınıf danışman öğretim elemanının, Konservatuvar Rehberlik Servisi ile yakın bir işbirliği içinde çalışması esas alınır.

f) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olması veya yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

g) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, hedef davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

h) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlilik, güvenirlilik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır.

ı) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacı ile hazırlanan ölçme araçlarıyla bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

i) Ölçme ve değerlendirmede okul, ilçe, il ve yurt çapında birlik ve beraberlik ön planda tutulur.

j) Trakya Üniversitesi Konservatuvarından başka konservatuvarlara ve diğer dengi orta öğretim kurumlarına ve programlarına yatay ve dikey geçişlere imkan sağlanır.

k) Eğitim-öğretim etkinliklerinde demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Not Düzeni

Not Düzeni

Madde 6 — Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "beşli not düzeni" kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.

Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dönem sonu notu o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.

Derslere göre puanların not değerleri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

a) Ortak genel kültür dersleri:

                                                     Puanlar          Notlar             Dereceler

                                                     85-100                5                  Pekiyi

                                                     70-84                  4                  İyi

                                                     55-69                  3                  Orta

                                                     45-54                  2                  Geçer

                                                     25-44                  1                  Geçmez

                                                     0-24                    0                  Etkisiz

Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir, yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

b) Alan/Bölüm (meslek) dersleri: Meslek derslerinde öğrencinin başarısı 100 (yüz)  tam puan üzerinden değerlendirilir. 0-59 puan arası başarısız kabul edilirken, 60-100 puan arası başarılı sayılır ve nota çevrilmeden puan olarak değerlendirilir.

                                             Puanlar          Notlar           Dereceler

                                             90-100                5                Pekiyi

                                             80-89                  4                İyi

                                             70-79                  3                Orta

                                             60-69                  2                Geçer

                                             36-59                  1                Başarısız

                                             0-35                    0                Etkisiz

Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir, yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

c) Alan/Bölüm  seçmeli (yardımcı meslek) dersleri: Yardımcı meslek derslerinde öğrencinin başarısı yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 0-49 puan arası başarısız kabul edilirken, 50-100 puan arası başarılı sayılır ve nota çevrilmeden puan olarak değerlendirilir.

                                            Puanlar           Notlar             Dereceler

                                            90-100                 5                  Pekiyi

                                            75-89                   4                  İyi

                                            60-74                   3                  Orta

                                            50-59                   2                  Geçer

                                            26-49                   1                  Başarısız

                                            0-25                     0                  Etkisiz

Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir, yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Genel Kültür, Alan/Bölüm  ve Alan/Bölüm Seçmeli Dersleri

Program Çeşitleri

Madde 7 — Konservatuvarda mesleğe ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanır.

Konservatuvarın Lise Devresinde, tam zamanlı statüde eğitim - öğretim yapılır.

Öğrenciler ortaöğretim düzeyindeki temel öğrenimleri ile müzik alanlarında mesleki öğrenimlerini Konservatuvarda sürdürürler. Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için, Konservatuvar Kurulunca "Akademik Takvim"e uygun olarak belirlenen, eğitim programlarında ön görülen alan/bölüm (meslek) dersleri, alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) dersleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun ortaöğretim ve dengi okullar için ön gördüğü esaslara uygun olarak ortak genel kültür derslerine devam etmesi zorunludur.

Konservatuvarın Lise Devresinde 3 (üç) yıllık Lise eğitim-öğretimi verilir.

Ortak Genel Kültür Dersleri

Madde 8 — Ortak Genel Kültür Dersleri, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.

Bu derslerin amacı:

a) Bütün öğrencilere asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü,

b) Öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini özümseyerek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini

kazandırmaktır.

Genel kültür derslerinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan öğretim programları, belirlenen kitap ve eğitim araçları kullanılır.

Alan/Bölüm (Meslek) Dersleri

Madde 9 — Alan/Bölüm (meslek) dersleri; öğrenciyi, hedeflediği yüksek öğrenim dalına, mesleğe yönelten ve ona bu yönde gelişme imkanı sağlayan derslerdir.

Alan/Bölüm Seçmeli (Yardımcı Meslek) Dersleri

Madde 10 — Alan/Bölüm seçmeli (yardımcı meslek) dersleri; öğrenciye yöneldiği alanda/bölümde gelişme ve derinleşme imkanı sağlayan derslerdir.

Seçmeli Dersler

Madde 11 — Seçmeli dersler, ortak genel kültür, alan/bölüm (meslek) ile alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) dersleri dışında kalan; öğrencilerin ilgileri ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerini, kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayıcı derslerdir.

Derslerin İlanı ve Seçimi

Madde 12 — Konservatuvar Müdürlüğünce ders yılı sonunda, okulun derslik sayısı ve kullanabilme durumları ile mevcut branş öğretim elemanlarının maaş karşılığı okutmak zorunda oldukları veya ücret karşılığı okutabilecekleri dersler göz önünde bulundurularak; takip eden ders yılında öğretime açılabilecek olan seçmeli dersler ile alan/bölüm seçmeli derslerin tümü ilan edilir. Ders kesiminin on gün öncesinden on gün sonrasına kadar 20 (yirmi) gün içerisinde, ilan edilen bu dersler arasında sınıf danışman öğretim elemanı, veli ve öğrenicinin katılımı ile öğrencinin okumak istediği alan/bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler belirlenir. Belirlenen dersler öğrenci veya velisi tarafından Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Ancak, Konservatuvarın yeni imkanlara kavuşması durumunda derslerin başladığı hafta içinde de bazı derslerin seçimi yapılabilir.

Alan/Bölüm seçmeli ve seçmeli derslerin seçiminde;

a) Gelişim dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, öğrencinin önceki yıllara ait başarısı ve derslerdeki başarı grafiği,

b) Öğrencinin yönelmek istediği veya yöneldiği alan/bölümde alması gereken derslerin hangileri olduğu,

c) Öğrencinin hangi sınıflarda hangi dersleri almasının uygun olacağı gibi hususlar

göz önünde bulundurulur.

Bu değerlendirmeler her sınıf için tekrar edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt

Öğrenci Kabul Şartları

Madde 13 — Konservatuvara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar, Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanan ve Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir.

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

Madde 14 — Konservatuvarın lise düzeyine alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu tarafından tespit edilir ve Trakya Üniversitesi Senatosu kararı ile kesinleşir.

Aday Kaydı

Madde 15 — Konservatuvara müracaat eden öğrenciler için tespit edilecek aday kayıt süreleri ve ilk kabul sınav tarihleri, Konservatuvar Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenerek Rektörlük tarafından ilan edilir.

Adaylar, ilan edilen süre içinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lise Devresi Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesinde belirtilen esaslar dahilinde başvurularını yapmak, başvurdukları sanat dallarına ait "Öğrenci Aday Kayıt Formu" ile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak süresi içinde Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. (Ek cümle:R.G-20/4/2011-27911)  İstenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Ek cümle:R.G-20/4/2011-27911) Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Adaylar birden çok ana sanat dalına aday kayıtlarını yaptırabilirler. Adayların bölüm, ana sanat dalı ve sanat dalları itibari ile seçme ve seçilmeleri, bu Yönetmeliğin ilk kabul sınavlarına ilişkin 16 ncı ve 17 nci maddeleri hükümlerine tabidir.

Sağlık nedenleri dışında başarısızlık ve devamsızlık nedeni ile Konservatuvar ile ilişkisi kesilenler yeniden başvuramazlar.

Öğrenci aday kayıt formunda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir.

İlk Kabul Sınavları

Madde 16 — Konservatuvara öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul şartlarını taşıdıklarını belgeleyen adaylar, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lise Devresi Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesine göre teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak zorundadırlar. Adaylar Rektörlükçe ilan edilecek gün ve saatlerde sınavlara girmek zorundadırlar. Aksi halde haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

İlk Kabul Sınavlarının Özellikleri

Madde 17 — Kabul sınavları teorik ve uygulama sınavları olmak üzere iki kademede yapılır. Bunlardan;

a) Teorik Sınav: Solfej, dikte, teori ve ritmik ders konularını içerir.

b) Uygulama Sınavı: Bu sınavda sanat dallarının gerektirdiği beceri uygulamalı olarak yapılır.

Teorik ve uygulama sınavlarının değerlendirilmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır.

Teorik sınav notunun % 30’u ile uygulama sınavı notunun % 70’inin toplamı 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) olanlar başarılı kabul edilirler.

Başarılı olan adaylar not durumlarına göre o yıl için belirlenen kontenjana göre sıraya konulur. Kontenjan ve not sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde yedek sıralamaya göre adayların kayıtları yapılabilir.

İlk Kayıt

Madde 18 — Kabul sınavları sonuçlarına göre Konservatuvara girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde yapılır. Kayıt için Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lise Devresi Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesine göre belirlenen belgeler istenir. (Ek cümle:R.G-20/4/2011-27911) İstenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Ek cümle:R.G-20/4/2011-27911)Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Diğer Konservatuvarlardan Gelenlerin Kabul ve Kaydı

Madde 19 — Konservatuvara nakil için öğrencinin;

a) Eğitim ve öğretim yılı başlamadan en geç 30 (otuz) gün önce Müdürlüğe yazılı olarak başvurması,

b) Ayrılacağı Konservatuvarda bir üst sınıfta öğrenim hakkını kazanmış olması,

c) Konservatuvar Kurulu tarafından o yıl için belirlenen yatay geçiş kontenjan durumuna ve başarı sıralamasına göre isteğinin kabul edilmiş olması

gerekir.

Kayıt Yenileme

Madde 20 — Bütün öğrencilerin Akademik Takvime göre eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Yılı ve Programları

Öğretim Yılı

Madde 21 — Konservatuvarın lise devresinde öğretim süresi en az 180 (yüzseksen) iş günüdür. Öğretim yılının başlangıç-bitiş tarihleri Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir ve onaylanarak ilan edilir.

 

 

 

Eğitim Programı

Madde 22 — Eğitim programları ve programlarda ileride ön görülebilecek değişiklikler Konservatuvar Kurulunca belirlenerek, Bakanlığa gönderilmek üzere Rektörlüğe sunulur ve Bakanlık tarafından uygun bulunmasından sonra yürürlüğe girer.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Tespiti

Madde 23 — Bir sınıfın alan/bölüm (meslek) ve alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) derslerinden başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Ancak, sınıfında bulunan meslek derslerinin hepsinden başarılı olupta sadece alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) derslerinin birinden başarılı olamayanlar, başarısız bulundukları bu dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Öğrenciler takip eden öğretim yılı sonunda, sorumlu bulundukları o dersten başarılı olmak zorundadırlar. Aksi halde aynı sınıfı tekrar ederler.

Lise öğreniminde her dönem sonunda öğrenci başarısının tespiti ders gruplarına göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ortak genel kültür dersleri: Öğrencilerin her dönemde ulaşmaları amaçlanan genel başarı seviyesi dikkate alınır. Her dersin dönem sonu notu, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla, ödev veya projelere verilen puanlara göre dersin öğretim elemanı tarafından takdir edilir.

Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, ödev, projeler ile ders içi ve ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

Öğretim elemanı, her türlü sınav, ödev, proje, ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri yoluyla öğrencinin programlarda amaçlanan davranışları kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol eder.

Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sayısı; haftalık ders saati sayısı 3 (üç) ve daha çok olan dersler için üçten az, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. Bu sınavlarda değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır.

b) Alan/Bölüm (meslek) dersleri: Öğrenci her dönemde bu gruba giren her dersten en az iki ara sınava ve bir dönem sonu sınavına tabii tutulur. Ara sınavlar dersin öğretim elemanı tarafından, dönem sonu sınavları ise Konservatuvar Yönetim Kurulunun belirleyeceği komisyonlar tarafından yapılır. Bu değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan esasına göre yapılır. Lise son sınıfların ikinci dönem sonu sınavları "Mezuniyet Sınavı" şeklinde ve dinleyiciye açık olarak yapılabilir.

c) Alan/Bölüm seçmeli (yardımcı meslek) dersleri: Öğrencinin bu gruba giren her hangi bir dersten dönemdeki başarısı, her dönemde iki defadan az olmamak koşuluyla dersin öğretim elemanı ya da Yönetim Kurulu Kararı ile bir komisyon tarafından, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı ya da bunlardan yalnızca biri ile yapılacak sınavlara göre tespit edilir. Bu sınavlarda değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan esasına göre yapılır.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavların Niteliği ve Zamanı

Madde 24 —Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçemez.

Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu kısa cevaplı ölçme araçları ile yapılır. Derslerin özelliklerine göre gerektiğinde az sorulu uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.

Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.

Soruların Yıllık Plan ve Öğretim Programlarına Uygunluğu

Madde 25 — Öğretim elemanları, yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, ders yılı başında zümre öğretim elemanlarınca dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki ders konularını ve amaçlarını göz önünde bulundururlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem Notlarının Tespiti

Dönem Notu

Madde 26 — Bir dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak ve nota çevrilerek belirlenir. Öğretim elemanı, öğrencinin sınıf içi etkinlik ve başarı durumunu dikkate alarak takdir hakkını kullanabilir.

Bir dönemde, öğrenciye her dersten bir dönem notu verilir.

Takdir edilen not; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelere verilen puan ve notlarla izah edilebilmeli, bu puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesiyle elde edilen nottan aşağı olmamalıdır. Ancak;

a) Kompozisyon ayrı, dil ve edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not verilir. Bu notun nasıl tespit edileceği dersin programında belirtilir.

b) Yabancı dil dersinde okuma, anlama, konuşma ve yazmada verilen yazılı, sözlü ve ödev puanları ve notlarının ayrı ayrı aritmetik ortalamaları alınır. Daha sonra bunların ağırlıklı ortalamasına göre dönem notu takdir edilir.

c) Öğretim elemanının raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesinlik kazanmasından ya da doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlarda ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir.

Dönem Sonu Notlarının Tespiti

Madde 27 — Birinci ve ikinci dönemde her öğrenciye değişik ders gruplarındaki derslerden ayrı ayrı dönem sonu notu verilir.

Dönem sonu notlarının tespiti, ders gruplarına göre aşağıda gösterilmiştir:

a) Alan/Bölüm (meslek) dersleri: Bu gruptaki bir dersin dönem sonu notu, o döneme ait ara sınav notlarının % 30’u ile dönem sonu sınav notunun % 70’inin toplanmasından elde edilen nottur.

b) Alan/Bölüm seçmeli (yardımcı meslek) dersleri: Bu gruptaki bir dersin dönem sonu notu, o dönem içinde alınan notların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

c) Ortak genel kültür dersleri: Bu gruptaki bir dersin dönem sonu notu, o döneme ait yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

Kesirli not verilmez. Ortalamada çıkan kesirli rakamlardan yarım ve yukarı olanlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

Sınava Katılmayanlar

Madde 28 — Öğrenci ders yılı içinde yapılan bütün sınavlara katılmak zorundadır. Sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciye sıfır (0) verilir ve öğrenci bu sınav hakkını kullanmış sayılır. Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilmiş olan öğrenci, dersin öğretim sorumlusu tarafından sınava alınır. Bu sınav önceki sınavla denk olabilecek sorularla öğretim elemanının belirteceği bir zamanda yapılır. Bu yöntem ara sınavlar için geçerli olup yıl sonu sınavlarının mazereti yoktur.

 (Değişik:R.G-20/4/2011-27911) Ancak; yatak istirahatını gerektirecek hastalığının olduğunu veya sınavlarda başarısını engelleyecek sakatlık durumunu sağlık raporu ile belgelendiren öğrenciler ile Türkiye’yi bulunduğu il dışında ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler, mazeretlerinin Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde, komisyonca tespit edilen ve Müdürlükçe de onaylanan günde mazeret sınavına alınırlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yıl Sonu Başarısının Tespiti

Derslerde Başarının Tespiti

Madde 29 — Öğretim yılı süresince okutulan derslerde ders yılı sonunda öğrenci başarısının tespiti değişik ders gruplarına göre aşağıda gösterilmiştir:

a) Alan/Bölüm (meslek) dersleri : Bu gruptaki bir dersin yıl sonu başarı notu devam şartını yerine getirmiş olmak ve ikinci dönem notunun 60 (altmış) "Geçer" ve daha yukarı olması koşulu ile birinci ve ikinci dönem sonundaki notlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu not o derse ait sınıf geçme notudur.

Başarı notu 100 (yüz) tam not üzerinden alınmış 60 (altmış) "Geçer" nottur. İkinci dönem sonu notu ve aritmetik ortalaması 60 (altmış) "Geçer" nottan az olan öğrenci o dersten bütünlemeye kalır.

b) Alan/Bölüm seçmeli (yardımcı meslek) dersleri: Bu gruptaki bir dersin yıl sonu başarı notu, devam şartını da yerine getirmiş olmak kaydıyla öğrencinin birinci ve ikinci dönem sonu  notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Öğrencinin bu gruptaki herhangi bir dersten yıl sonunda başarılı sayılması için; bu derse ait iki dönem notu aritmetik ortalamasının en az 50 (elli) "Geçer" olması gerekir.

c) Ortak Genel Kültür Dersleri: Öğrencinin bu gruptaki her hangi bir dersten yıl sonunda başarılı sayılması için iki kanaat dönemi notunun aritmetik ortalamasının en az 45 (kırkbeş) "Geçer" olması gerekir.

Bir Dersin Yıl Sonu Notu

Madde 30 — Bir dersin yıl sonu notu, öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama hesaplanırken, yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

Özüre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan öğrencinin bu notu yıl sonu notu sayılır.

Ortalama yükseltme sınavı sonunda en az "Geçer" not alınarak başarılan dersin yıl sonu notu, bu sınavlarda alınan notla daha önce belirlenen yıl sonu notunun toplamının aritmetik ortalamasıdır.

Yıl sonu notu, derslerin ağırlıklı notları yıl sonu başarı ortalamasının hesaplanmasında esas alınır.

Ders Yılı Sonunda Bir Dersten Başarılı Sayılma

Madde 31 — Öğrencinin ders yılı sonunda her hangi bir ortak genel kültür dersinden başarılı sayılması için;

a) İkinci dönem notu en az "Geçer", ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta",

b) Yalnız bir dönem not aldığı derste, dönem notunun en az "Geçer"

olması gerekir.

Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme

Madde 32 — Ders yılı sonunda;

a) Her dersten bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmüne göre başarılı sayılan,

b) Alan/Bölüm (meslek), alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek ) ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri dışındaki her hangi bir ders veya derslerden başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

Bütünlemeye Kalma

Madde 33 — Alan/Bölüm (meslek) ve alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) derslerinden en çok 4 (dört) dersten bütünlemeye kalınabilir. Aksi halde öğrenci sınıf tekrarı yapar.

Bütünleme Sınavı

Madde 34 — Bütünleme sınavları, yıl sonu sınavlarından en erken 15 (onbeş) gün sonra Müdürlükçe belirlenecek gün, saat ve yerde yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için bütünlemeye kaldığı alan/bölüm (meslek) derslerinden, alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) derslerinden en az "Geçer" puan alması zorunludur. Bu puan öğrencinin yıl sonu başarı notudur.

Bu sınavlara mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciye 0 (sıfır) not verilir.

Bütünleme Sınavları Sonuçlarına Göre Öğrencinin Durumu

Madde 35 — Alan/Bölüm (meslek) ve alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) derslerinden bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Aynı sınıfı tekrar eder.

Ancak, alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) derslerinin birinden başarısız olan öğrenci o dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer.

Sınıf  Tekrarı

Madde 36 —  Bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayan öğrenciler, aynı sınıfı bir defaya mahsus olmak üzere, daha önce başarılı oldukları alan/bölüm (meslek) ve alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) ve ortak genel kültür derslerini de kapsamak koşuluyla tekrar etmek zorundadırlar.

Öğrencilerin tekrarladıkları derslerdeki başarı durumu bir yıllık öğrenciler gibi tespit edilir. Aynı sınıfta iki yıl üst üste başarısız duruma düşen öğrencilerin Konservatuvar ile ilişikleri kesilir.

Ortak Genel Kültür Derslerinde Ortalama Yükseltme Sınavı ile Sınıf Geçme

Madde 37 — Ortalama yükseltme sınavı sonunda; başarısız olduğu derslerin her birinden en az "Geçer" not alan veya bu sınavlar sonunda ağırlıklı yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olanlar bu derslerden başarılı sayılırlar.

Ortalama Yükseltme Sınavı

Madde 38 — Ders kesiminde, yıl sonu başarı ortalaması 3.00’den aşağı olan öğrenciler ders kesimini takip eden  15 (onbeş) gün içinde istedikleri en fazla 3 (üç) dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler.

Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrenci, sınava gireceği ders veya dersleri velisi ve sınıf danışman öğretim elemanı ile birlikte belirler. Bu durum, öğrenci ve veli tarafından yazılı olarak belirlenerek Konservatuvar Müdürlüğüne verilir.

Lise son sınıfta okuyan ve ortak genel kültür derslerinden başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler için, ayrıca ders yılının başlamasından önceki hafta içinde aynı şartlarda ikinci bir ortalama yükseltme sınavı yapılır.

Ortalama yükseltme sınavları, 08/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesi  hükümleri doğrultusunda yapılır.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

Madde 39 — Dokuzuncu sınıfta; ortak genel kültür derslerinden, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan dersler de dahil olmak üzere;

a)  Başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler, bu dersten,

b) Yıl sonu başarı ortalaması 2.50-2.99 arasında olanlardan başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler, bu derslerden sorumlu olarak onuncu sınıfa geçerler.

Diğer sınıflarda; başarısız olduğu ortak genel kültür dersi bulunmasına rağmen yıl sonu başarı ortalaması 3.00’dan aşağı olanlar ile alan seçmeli derslerin birinden başarısızlığı bulunanlar, başarısız oldukları bu ders/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler.

Sorumluluk sınavları; Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile  Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesi hükümleri doğrultusunda yapılır.

Sorumluluğun Kalkması

Madde 40 — Öğrencinin o dersin üst sınıfında uygulanan programlardan başarılı olması, "Sorumluluk Sınavı" sonunda o dersten en az "Geçer" not alması durumunda mümkündür.

Sınıf  Tekrar Etme

Madde 41 — Başarısız dersi veya dersleri bulunan öğrencilerden; ders kesiminde yıl sonu başarı ortalaması 3.00’ den aşağı olan ve ortalama yükseltme sınavına girmeyenler, ortalama yükseltme sınavı sonunda yıl sonu başarı ortalaması 2.50’ den aşağı olanlar ile devamsızlık sebebiyle başarısız sayılanlar ve sorumlu olduğu derslerden iki yıl üst üste başarısız olan öğrenciler de sınıf tekrar ederler. Ancak sınıf tekrar etme öğretim süresi boyunca bir defa yapılır.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Başarılı Sayılamayacak Dersler

Madde 42 — Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Konservatuvar programında belirtilen alan/bölüm (meslek), alan/bölüm seçmeli (yardımcı meslek) derslerinin her hangi birinden başarılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar.

Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu

Madde 43 — Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan sayı o dersin ağırlıklı notudur.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması

Madde 44 — Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı öğrencinin "Yıl Sonu Başarı Ortalaması"dır.

Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez . "Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Başarılı Sayıldı" yazılır.

Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterine işlenir ve mezuniyet notunun hesaplanmasında esas alınır.

ONUNCU BÖLÜM

Devam - Devamsızlık

Ders Yılı Süresi ve Devamsızlığın Hesaplanması

Madde 45 — Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar, Konservatuvar Lise Devresinin açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır.

Konservatuvar Lise Devresinde tam zamanlı (normal) statüde eğitim-öğretim yapılır. Sabah ve öğleden sonraki süreler yarım gün sayılır.

İlk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse özürsüz ol

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4966 kez okundu.