ÖĞRETMEN YETİŞTİREN

ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİ YAPMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

---- Resmi Gazete: 16.11.1983

---- Sayı: 18223

---- Amaç:

---- Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının yetenek ve başarılarına göre, kendi dalı doğrultusunda lisans öğrenimini yapabilmeleri için gerekli imkan ve fırsatı sağlamaktır.

---- Kapsam

---- Madde 2 - Bu Yönetmelik, branş öğretmeni yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans öğrenimi tamamlayabilmelerine ilişkin esasları kapsar.

---- Dayanak

---- Madde 3 - Bu yönetmelik 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 7/e maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yapacak Kurumlar:

---- Madde 4 - Lisans tamamlama eğitimi; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üniversitelerde yapılır.

---- Bu eğitim; adayların branşlarına göre üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yürütülür.

---- Dersler; Sanat dalları ve beden eğitimi dersleri hariç, öğretim üyeleri tarafından verilir.

---- Lisans tamamlama eğitimi, yaz ve akşam öğretimi şeklinde de düzenlenebilir.

---- Kontenjan

---- Madde 5- Lisans tamamlama eğitimi için, her yıl alanlara göre ayrılacak kontenjanlar, ilgili fakülte yönetim kurullarının görüşü ve rektörlüklerin önerisi ile Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

---- Giriş Şartları:

---- Madde 6- Lisans tamamlama eğitimine katılmak için belirlenen kontenjanlardan fazla başvuru olması halinde, ilgili fakülteler tarafından bir seçme sınavı yapılır.

---- Farklı Programlar:

---- Madde 7 - Lisans tamamlama eğitim programına kaydolan adaylar için önceki öğrenimleri dikkate alınarak ayrı programlar düzenlenir. Bu programı izleyen adaylar, kaydoldukları birimin öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.

---- Diploma:

---- Madde 8 - Lisans tamamlama eğitimin bitirenlere o kurumun ilgili eğitim programının lisans diploması verilir.

---- Disiplin İşleri:

---- Madde 9 - Lisans tamamlama eğitimi programına kaydolan öğretmenler öğretmenlere ilişkin disiplin kuralları  yanında, öğrenim gördükleri kurumun disiplin kurallarına da tabidir.

---- Yürürlük:

---- Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

---- Madde 11 - Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.  

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1462 kez okundu.