TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVLARI HAKKINDA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

---- RG.3.2.1987-19361

---- Amaç ve Kapsam

---- Madde 1- Bu yönetmelik 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 50. maddesi hükümleri uyarınca tıpta uzmanlık eğitimi görecek adayların seçme ve yerleştirme sınavları hakkındaki usul ve esasları düzenlenir.

---- Seçme Sınavlarının Yürütülmesi

---- Madde 2-Tıpta uzmanlık eğitimi için seçilecek adayların sınavları ve sınav sonuçlarına göre seçme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi bir sistemle yürütülür.

---- Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi ve Duyurulması

---- Madde 3- Her sınav döneminde, o sınav sonuçlarına göre her program için kabul edilecek öğrenci sayıları üniversite birimleri tarafından tespit edilerek üniversite rektörlüklerince ÖSYM Başkanlığı’na bildirilir. Bu sayılar her sınav dönemi için ÖSYM’ce yayınlanacak sınav kılavuzunda belirtilmek suretiyle adaylara duyurulur.

---- Sınavlar, Değerlendirme ve Seçme Esasları

---- Madde 4- Başvurma, dal tercihleri, uygulanacak sınavlar ile değerlendirme ve seçme esasları her sınav döneminde ÖSYM’ce hazırlanacak ve Yükseköğretim Kurulu onayından sonra yürürlüğe konacak sınav kılavuzlarında ayrıntılı olarak belirtilir.

---- Madde 5- Bu yönetmelik hükümlerine göre tıpta uzmanlık eğitimi için öğrencilerin seçilmesinde ve bu öğrenciler arasında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 50. maddesinin (d) fırkası hükümlerine göre öğretim yardımcısı kadrolarına atanacak olanların belirlenmesinde Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (6 Ekim 1982 Tarih ve17830 Sayılı Resmi Gazete), Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavı Hakkında Yönetmelik (13 Ekim 1984 Tarih ve 18544 Sayılı Resmi Gazete) ve Üniversitelerin ilgili yönetmenliklerinin, o sınav dönemi için yayınlanan sınav kılavuzuna ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı hükümler uygulanmaz.

---- Yürürlülük

---- Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

---- Yürütme

---- Madde 7- Bu yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.

 

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1443 kez okundu.