Tıpta Uzmanlık ve Yandal

2 Şubat 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27481

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YANDAL

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde, tıpta uzmanlık eğitimi görecek olan lisansüstü öğrencilerin eğitim-öğretim, sınav ve ilişiklerinin kesilmesine ilişkin esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim ve bilim dallarında, uzmanlık belgesi almak üzere tıpta uzmanlık eğitimi gören öğretim elemanlarını, kadroları başka kurumlarda olup aynı amaçla söz konusu Fakültede görevlendirilenleri ve yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.  

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Anabilim dalı: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde ana dalda uzmanlık eğitimi veren birimleri,

             b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

             c) Bilim dalı: Anabilim dalına bağlı yan dal uzmanlık eğitimi veren birimleri,

             ç) Birim sorumlusu: Fakültedeki ilgili anabilim veya bilim dalı başkanlarını,

             d) Bölüm: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri bölümlerini,

             e) Çekirdek eğitim programı: 18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen ve uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması gereken asgari eğitim ve öğretimi,

             f) Dekan: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

             g) Dekanlık: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

             ğ) Eğitim sorumlusu: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde tanımlanan tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinden sorumlu olan öğretim üyelerini,

             h) Fakülte: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini,

             ı) Karne: Tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimi süresince aldıkları eğitime ilişkin faaliyetlerin kaydedildiği karneyi,

             i) Tıpta uzmanlık öğrencisi: Kadro unvanları ve istihdam şekilleri ne olursa olsun Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, tıp alanındaki ana ve yan dallarda uzmanlık eğitimi görenleri,

             j) UEK: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Komisyonunu,

             k) Uzmanlık eğitimi: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ana dal ve yan dallarda uzman olabilmek için gereken uzmanlık eğitim ve öğretimini,

             ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

             Uzmanlık eğitimi komisyonu

             MADDE 5 – (1) Fakültede tıpta uzmanlık öğrencilerinin teorik eğitim ve uygulama çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, genel planlamasını yapmak ve Fakülte Kurulunun onayından sonra uygulamasını izlemek üzere Uzmanlık Eğitimi Komisyonu (UEK) oluşturulur.

             (2) UEK; Dekanın başkanlığında, üç bölüm başkanı ve Fakülte Kurulunca üç yıl için seçilen temel tıp bilimleri bölümünden bir, dahili tıp bilimleri bölümünden iki, cerrahi tıp bilimleri bölümünden iki öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

             (3) UEK üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar katılanların oyçokluğu ile alınır.

             Uzmanlık eğitimi komisyonunun görevleri

             MADDE 6 – (1) Uzmanlık Eğitimi Komisyonunun görevleri şunlardır:

             a) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri için anabilim ve bilim dalı akademik kurullarınca hazırlanan ders, seminer, literatür çalışması, uygulama, kurs, sempozyum, konferans, rotasyon ve bunun gibi programların tümünde koordinasyonu sağlamak, bunları birleşik bir program haline getirerek her eğitim yılının başında yayımlamak,

             b) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin her biri için birer eğitim dosyası hazırlayarak Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu Yönetmelik gereğince yapılan eğitim çalışmalarının yeterlik ve başarı belgelerini saklamak,

             c) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin karnelerini ve eğitimlerine ilişkin belgeleri her altı ayda bir inceleyerek yapılan çalışmaların, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine, bu Yönetmeliğe ve Fakülte Kurulunca belirlenen uygulama esaslarına uygunluğunu onaylamak, onaylanmayanların eksiklerinin tamamlatılmasını sağlamak,

             ç) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezlerini, Fakültenin tez yazım kurallarına uygunluğu yönünden biçimsel olarak incelemek, uygun olmadığı belirlenenleri iade ederek tezlerin kurallara uygun hazırlanmasını sağlamak,

             d) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin konularda Fakülte Kuruluna gerekli belgeleri hazırlamak,

             e) Kurumlar arasında tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili konularda Fakülteyi temsil etmek,

             f) Komisyonca çözümlenemeyen sorunları Fakülte Kuruluna sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi, Takibi ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

             Uzmanlık eğitimine başvuru şartları ve uzmanlık eğitimine başlama

             MADDE 7 – (1) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıpta uzmanlık öğrencisi olmak için başvuracak adaylarda aranacak şartlar şunlardır;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü devlet memuru olabilme şartlarına sahip olmak,

             b) Ana dal uzmanlığı için tıp fakültesi mezunu olmak, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şartlara sahip olmak ve gerekli sınavları kazanmış bulunmak,

             c) Yan dal uzmanlığı için yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olmak, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şartlara sahip olmak ve gerekli sınavları kazanmış bulunmak.            

             (2) Yukarıdaki şartları yerine getiren ve Fakültede uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazananların, 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 50 nci maddesi hükümlerine göre araştırma görevlisi veya diğer öğretim yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılır.

             Tıpta uzmanlık öğrencilerinin görevleri

             MADDE 8 – (1) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin görevleri:

             a) Eğitim ve öğretime yardımcı olmak ve gerekli görülen bilimsel çalışmaları yapmak,

             b) Eğitim ve öğretimin gerektirdiği kamu görevini ve bu görevle ilgili diğer bütün hizmetleri yapmak,

             c) Anabilim dalı akademik kurullarınca belirlenen teorik ders, seminer gibi eğitim programlarına katılmak ve uygulamalarını yapmak,

             ç) Verilen inceleme, araştırma ve yayın görevlerini vaktinde ve düzenli yapmak,

             d) Öğrencilerin çalışma ve uygulamalarına yardım etmek,

             e) Üniversite veya Fakülte organlarınca verilecek görevleri yerine getirmek.

             Uzmanlık eğitimi ile bağdaşmayan işler

             MADDE 9 – (1) Tıpta uzmanlık öğrencileri, öğrenimleri esnasında uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları dışında, Üniversite dışında özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda, vakıflarda, ücretli veya ücretsiz çalışamazlar ve muayenehane açamazlar.

             Eğitim süresine sayılmayan haller

             MADDE 10 – (1) Senelik izin ve bilimsel toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, eğitimde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.

             İlişik kesilmesi

             MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde tıpta uzmanlık öğrencisinin ilişiği kesilir:

             a) Eğitimin her altı aylık devresinde anabilim veya bilim dalı başkanı tarafından doldurulan değerlendirme formlarında olumsuz kanaat notu alan tıpta uzmanlık öğrencisi Dekanlıkça yazı ile uyarılır. İki kez olumsuz not alan öğrencinin, ilgili mevzuat çerçevesinde birimi, yoksa kurumu değiştirilir. Yeni eğitim biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilir.

             b) Hazırladığı uzmanlık tezi üçüncü defa reddedilen veya Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre tez için verilen ek sürede tezini teslim etmeyen uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlar uzman adayı olarak tezini tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir.

             c) Girdikleri ikinci uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer.

             Eğitimin planlanması

             MADDE 12 – (1) Anabilim veya bilim dalı akademik kurullarınca her takvim yılı başında uzmanlık öğrencilerinin her eğitim yılı için ayrı ayrı olmak üzere görecekleri teorik ve uygulama eğitimi kapsayan bir program hazırlanır. Hazırlanan programlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen çekirdek eğitim programını kapsamak zorundadır. Bu programlar; UEK, Fakülte Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

             (2) Programda; zorunlu faaliyetler dışında anabilim/bilim dalı akademik kurullarınca gerekli görülen faaliyetler yer alabilir. Uzmanlık öğrencilerinin eğitim programında yer alan ders, kurs, uygulama çalışmaları ve bunun gibi eğitim etkinliklerine devam etmelerine, başarının belgelenmesine, etkinliklerin kredilendirilmesine, zorunlu ve seçmeli kredilerin etkinliklere göre dağılımına ilişkin esaslar, UEK tarafından hazırlanır ve Fakülte Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur.

             Zorunlu faaliyetler

             MADDE 13 – (1) Zorunlu faaliyetler; tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılmak, hazırlamak ve yapmak zorunda oldukları, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen çekirdek eğitim programında yer alacak faaliyetler ile aşağıda belirtilen faaliyetlerden oluşur:

             a) Anabilim veya bilim dallarında her yıl uzmanlık düzeyinde teorik dersler düzenlenir. Dersler bir yılda, her eğitim yılındaki uzmanlık öğrencisi için ayrı ayrı olmak üzere 15 ders saatinden az olmaz. Gerektiğinde dersler tekrarlanabilir ya da diğer anabilim dallarının öğretim üyelerinden veya konusunda yetkili otoritelerden faydalanılabilir. Derslerden başarılı sayılabilmek için derslere katılmak ve derslerin sonunda yapılan sınavda 100 üzerinden 70 puan almak gerekir. Başarısız olanlara otuz gün içinde bir bütünleme sınav hakkı verilir. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Sınavda alınan puanlar ve kredi eğitim sorumlusunca karneye kaydedilir.

             b) Her tıpta uzmanlık öğrencisi bir ders yılı içinde en az bir seminer hazırlamak ve anabilim dalı veya bilim dalınca düzenlenen diğer seminerlere katılmak zorundadır.  Seminerler anabilim dalı veya bilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesinin sorumluluğunda yürütülür. Seminerin sonunda başarı durumu, seminere katılan diğer eğitim sorumlularının eleştirileri göz önüne alınarak öğrencinin eğitim sorumlusu tarafından belirlenir ve aldığı kredi ile birlikte karnesine kaydedilir. Semineri başarısız bulunan tıpta uzmanlık öğrencisine o dönem için bir seminer daha hazırlattırılır.

             c) Her tıpta uzmanlık öğrencisi bir ders yılı içinde en az iki literatür çalışmasını sunmak ve anabilim/bilim dalının düzenlediği diğer literatür çalışmalarına katılmak zorundadır. Literatür çalışmaları bir öğretim üyesinin sorumluluğunda yürütülür. Başarı durumu ve aldığı kredi eğitim sorumlusu tarafından belirlenir ve karneye kaydedilir.

             ç) Anabilim/bilim dallarının akademik kurulları, her tıpta uzmanlık öğrencisi için uygulamalı çalışma programlarını ve gerekiyorsa anabilim dalı içinde rotasyonda çalışacağı öğretim üyelerinin listesini hazırlar. Uygulama çalışmaları; belirlenen öğretim üyelerinin sorumluluğunda yürütülür ve yapılan uygulamalar öğrencinin karnesine, uygulama çalışmasını yaptıran öğretim elemanı tarafından uygulamanın yapıldığı tarihte kaydedilir. Uygulama çalışmalarının eksiksiz yapılması uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından takip edilerek başarı durumu aldığı kredi karneye kaydedilir.

             Seçmeli faaliyetler

             MADDE 14 – (1) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen faaliyetler dışında kalan, bilimsel toplantılara katılım, yayın ve bunun gibi zorunlu olmayan faaliyetlerden veya fazladan yaptıkları zorunlu faaliyetlerden aldıkları krediler, seçmeli kredi olarak tıpta uzmanlık öğrencisinin karnesine eğitim sorumlusu tarafından kaydedilir. Seçmeli faaliyetlerin kredilendirilmesi ve ne şekilde değerlendirileceği Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

             Rotasyon çalışmaları

             MADDE 15 – (1) Tıpta uzmanlık öğrencileri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonları, kendi anabilim dalı başkanlıkları ile rotasyon yapacakları anabilim dalı başkanlığının koordinasyonu çerçevesinde yaparlar. Öğrenciler, rotasyon yapılan anabilim/bilim dalındaki eğitim etkinliklerine katılmakla yükümlüdür. Rotasyon tamamlandıktan sonra karneye kaydedilir ve rotasyonu yaptıran birimde öğrenciye tayin edilen eğitim sorumlusu ve Anabilim Dalı Başkanınca onaylanır. Ayrıca rotasyonun tamamlandığı yazılı olarak Dekanlığa bildirilir.

             Değerlendirme formu

             MADDE 16 – (1) Birim sorumlusu olarak anabilim veya bilim dalı başkanları tarafından, her altı ayda bir, tıpta uzmanlık öğrencilerinin; göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini içeren değerlendirme formu doldurulur ve Dekana onaylattırılır. Altı aylık değerlendirme süresi birden fazla birimde geçirilmişse değerlendirme formu altı aylık sürenin çoğunun geçtiği birimin sorumlusu tarafından doldurulur. Bu formlar altı aylık devrenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Dekanlığa gönderilir. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz kanaat notu alan öğrenciler, Dekanlıkça yazı ile uyarılır. İki defa olumsuz kanaat notu alanlar Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince Fakültedeki tıpta uzmanlık öğrenciliğiyle ilişiği kesilir.

             Tıpta uzmanlık eğitimi karnesi

             MADDE 17 – (1) Fakülte kadrolarında uzmanlık eğitimi görmek üzere göreve başlayan veya Fakültede bu amaçla görevlendirilen her tıpta uzmanlık öğrencisine Dekanlıkça bir karne verilir. Karnenin şekli ve kapsamı UEK’in önerisi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir. Öğrencinin eğitimine ilişkin zorunlu ve seçmeli eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetlerden alınan krediler karnede ait olduğu bölüme uzmanlık öğrencisince kaydedilir, eğitim sorumlusu ve birim sorumlusu tarafından onanır. Her altı ayda bir anabilim dalı başkanı tarafından kontrol edilerek imzalanır ve değerlendirme ve onay için eğitime ilişkin belgelerle birlikte altı aylık süre bitiminden itibaren en geç bir hafta içerisinde UEK Başkanlığına gönderilir. İlgili döneme ait faaliyetler ve buna ilişkin belgeler, alınması gereken kredilerin alınıp alınmadığı, UEK tarafından incelenir ve eksiği bulunmayanların karnesi onaylanarak tıpta uzmanlık öğrencisine iade edilir. Karnede eksiklik veya yanlışlıklar varsa tamamlattırılır.

             Eğitim sorumlusu

             MADDE 18 – (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere eğitime başlayan her tıpta uzmanlık öğrencisine, başlamasını takiben gecikilmeden anabilim/bilim dalı başkanı tarafından bir eğitim sorumlusu belirlenir. Belirlenen eğitim sorumlusu yazılı olarak tıpta uzmanlık öğrencisine ve Dekanlığa bildirilir.

             Uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

             MADDE 19 – (1) Tıpta uzmanlık öğrencileri eğitimleri süresinde, uzmanlık dalı ile ilgili orijinal olan, bilimsel ve yayınlanabilir, inceleme ve araştırma niteliğinde bir tez hazırlamak zorundadırlar.  Uzmanlık tez konusu, ana dalda uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde; yan dalda ilk altı ay içinde uzmanlık öğrencisinin talebi dikkate alınarak ve anabilim/bilim dalının akademik kurulu tarafından belirlenen tez konuları arasından eğitim sorumlusunca belirlenir. Anabilim/bilim dalı başkanı tarafından uzmanlık öğrencisine bir tez danışmanı da atanır. Tez konusu ve danışmanı tıpta uzmanlık öğrencisine ve Dekanlığa yazılı olarak bildirilir.

             (2) Hazırlanan tez, uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce anabilim dalı başkanlığınca UEK Başkanlığına bir nüsha olarak gönderilir. UEK tarafından incelenen tezin Fakültenin tez yazım kurallarına uygun bulunması halinde tıpta uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalın eğitim sorumluları arasından Fakülte Yönetim Kurulu tarafından üç kişilik tez jürisi oluşturulur. Eğitim gördüğü birimde üç eğitim sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı dallar veya Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği dallardaki eğitim sorumlularından jüri tamamlanır.

             (3) Tez, jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, en geç bir ay içerisinde bireysel raporları ile birlikte toplanan jüri önünde uzmanlık öğrencisi tarafından savunulur. Tez savunması sonucunda tutulacak ortak tutanak, bireysel raporlar da eklenerek en geç iki iş günü içinde Dekanlığa gönderilir.

             (4) Tezle ilgili sonuç, yazılı ve gerekçeli olarak, Dekanlığa ve tıpta uzmanlık öğrencisine bildirilir.

             (5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri, sonucun kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir ay içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak tezini aynı jüriye sunar.

             (6) Tezde beşinci fıkrada istenilen düzeltmelerin yetiştirilemediği veya tezin jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi üzerine anabilim dalı ve bölüm başkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine ekli çizelgelerde belirtilen uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre eklenir.

             (7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde sonuç derhal Dekanlığa bildirilir. Yapılan bildirimi takiben en geç onbeş gün içerisinde ikinci fıkradaki esaslara göre yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenir ve bu jüri huzurunda savunulur.

             (8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya verilen altı aylık ek süre içerisinde tezini teslim etmeyen uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlar uzman adayı olarak tezini tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir.

             Uzmanlık eğitimini bitirme sınavına müracaat

             MADDE 20 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan tıpta uzmanlık öğrencilerinin karneleri, eğitim yılının son altı aylık bölümündeki faaliyetlerinin onayı için anabilim dalı başkanlığınca en geç onbeş gün içinde UEK’ye gönderilir.

             (2) Karneler UEK’de incelenir, değerlendirilir ve eğitime ilişkin faaliyetlerini, eğitim süresini ve rotasyonlarını tamamladığı, uzmanlık tezinin kabul edildiği belirlenenlerin eğitim dosyası uzmanlık sınavı jürisinin seçimi için Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur.

             Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri

             MADDE 21 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları, Dekanlıkça ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık sınav jürileri,  Fakülte Yönetim Kurulunca, en az üç üyesi sınav yapılan dalın eğitim sorumluları arasından olmak üzere rotasyon dallarının, yoksa ilgili mevzuatta belirtilen dalların eğitim sorumluları arasından beş asil ve iki yedek üyeden oluşturulur. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer. Uzmanlık öğrencisinin birim sorumlusu jürinin doğal üyesidir ve jüride bulunmak zorundadır.

             Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı

             MADDE 22 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi sınavı, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır:

             a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın genel eğitim programı çerçevesinde yöneltilir.

             b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

             (2) Her bir jüri üyesi, mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve sınav tutanağına eklenir.

             (3) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından Dekanlığa ve Dekanlık kanalıyla Bakanlığa bildirilir.

             (4) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarısız olanlar veya belirlenen tarihte sınava girmeyenler hakkında, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

             Uzmanlık belgesi

             MADDE 23 – (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu Yönetmelik uyarınca uzmanlık için tüm şartları yerine getirenlerin uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, gerekli diğer evraklarla birlikte uzmanlık belgesinin düzenlenmesi ve tescil edilmesi için en geç onbeş gün içinde Bakanlığa ulaşacak şekilde Rektörlüğe sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 24 – (1) 31/10/1994 tarihli ve 22097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS)  giren ve Fakültede eğitim yapmaya hak kazananlara bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Bunlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde talepte bulunanlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3723 kez okundu.