3843 SAYILI KANUN

3843 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUNUNUN

EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ MADDELERİ

 

            Tanımlar

            MADDE 3- Bu kanunda geçen;

            a) İkili Öğretim; Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü

düzeyde yapılan normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi,

            b) İkinci Öğretim; Yüksek öğretim kurumlarında normal örgün eğitimin bitimini

takiben yapılan örgün eğitimi,

            c) İkinci Lisansüstü Öğretim; Normal lisansüstü öğretimin bitimini takiben veya

yaz aylarında yapılan lisansüstü eğitimi,

            d) Öğrenim Ücreti; İkinci öğretimde öğrencilerin eğitim-öğretimin karşılığı

olarak ödeyecekleri ücreti ifade eder.

            Öğretim

            MADDE 5- İkinci Öğretim;  Öğretim süreleri, ön lisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama ve bütünleme şartları ve eğitim öğretimle ilgili diğer konularda normal örgün öğretimden hiçbir farklılık taşımaz.

            İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim-öğretim yapılabilir.

            Yatay Geçiş

            MADDE 6- İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak bu kanun 7’nci maddesinin birinci fırkasının son cümlesindeki şartları yerine getiren öğrenciler normal örgün eğitim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Normal örgün eğitimden ikinci öğretime yatay geçiş yapabilir.

            Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiş yapan bu öğrenciler İkinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.

            Öğrenim Ücreti

            MADDE 7- İkinci Öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının niteliklerine, Yükseköğretim kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Ancak, alınacak ücretler normal örgün öğretim için belirlenen cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.

            Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk yüzde ona girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta o yıl için, normal

örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler.

            Öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında diğeri Şubat ayında olmak üzere iki eşit taksitte üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına milli bakanlardan birinde açılacak hesaba yatırılır.

            Bu miktarlar Rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Yatırılan bu miktar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenekler ikinci öğretime ilişkin giderlerin yanısıra bu öğretimin yapıldığı birimlere öncelik verilmek suretiyle o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün giderlerinde kullanılır. Kullanım ve harcamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

            Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, ertesi yılın bütçesinde devren gelir ve ödenek  kaydolunur.

            Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrenciler ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin Yükseköğretim Kurumu ile ilişkisi kesilir.

            Öğrenim ücreti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez.

            Öğrencilik Hakları

            MADDE 8- İkinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü haklarından yararlanırlar. Ancak, bu öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca tarafından verilecek kredinin esas ve şartları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.

            Lisansüstü Öğretim

            MADDE 14- Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyelerindeki enstitülerde ikinci lisansüstü öğretim yapılmasına, ilgili enstitü yönetim kurulunun ve senatonun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Bu öğretim isteğe bağlı ve paralıdır.

            İkinci Lisansüstü kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, maliyetler dikkate alınarak ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunu önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Öğrenim ücreti 7’nci madde uyarınca açılan hesaba iki eşit taksit halinde ödenir.

            İkinci lisansüstü öğretimde görevlendirmeler  ve ders ücreti bu kanun hükümlerine, diğer hususlar normal lisansüstü öğretimle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

 

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 29595 kez okundu.