Çift Anadal Programı

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

 

TOPLANTI TARİHİ: 16 HAZİRAN 2010

TOPLANTI SAYISI: 10

 

KARAR 03:

                Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek “Çift Anadal Programı” ve “Yandal Programı” düzenlenmesi ile ilgili “ÇAP ve YP Koordinasyon Kurulu”nca hazırlanan “Trakya Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi” ve “Trakya Üniversitesi Yandal Yönergesi” taslakları görüşüldü.

            Düzenlenecek “Çift Anadal Programı” ve “Yandal Programı” için hazırlanan “Trakya Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi”nin ve “Trakya Üniversitesi Yandal Yönergesi”nin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna mevcudun  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            

Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi’nde çift anadal programlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarına, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi çift anadal programlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.            

Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

            a) Anabilim dalı: Trakya Üniversitesi birimlerinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci kabul eden anabilim dalını,

            b) Anadal: Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,

            c) Bölüm: Trakya Üniversitesi birimlerinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümünü,

            ç) Çift anadal (İkinci anadal): Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programını,

            d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

            e) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

            f) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

            g) Kurul: Trakya Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokulların fakülte/yüksekokul kurulunu,

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programına İlişkin Esaslar

            

Çift anadal programının amacı ve açılması

            MADDE 5 – (1) Çift anadal (ikinci anadal) programı; Üniversitenin bir lisans programında eğitimlerini başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla açılır. Sözkonusu ikinci anadal programı; Üniversitede yürütülen lisans programları arasından, ilgili bölüm/ anabilim dallarının önerisi, kurulların kararı, Senatonun onayıyla kesinleşir ve ilgili bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür.

            (2) İkinci anadal programı açacak bölümler her akademik yıl için en geç bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve ilgili kurulların kararına sunar.

            (3) Açılmasına karar verilen ikinci anadal programları, Senato onayından sonra öğrenci sayılarıyla birlikte ilgili fakülte tarafından duyurulur.

            (4) İkinci anadal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, programın bir önceki eğitim-öğretim yılında aldığı birinci sınıf, birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.

            (5) Üniversitenin Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi, diğer fakülte/yüksekokul öğrencilerine çift anadal programı açamaz. Çift anadal programı Eğitim Fakültesi bünyesinde iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında Yükseköğretim Kurulu onayı ile açılabilir.

            Başvuru ve kabul koşulları

            MADDE 6 – (1) Çift anadal programına kayıt ve kabul koşulları şunlardır:

            a) Öğrenci ikinci anadal programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başvurabilir.

            b) Öğrencinin; ikinci anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarı yıla kadar anadal diploma programında aldığı  tüm dersleri başarıyla tamamlamış  olmalıdır.

            c)  Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3 (veya 100 üzerinden 70) olan ve  anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

            ç) Bir öğrenci aynı anda birden fazla ikinci anadal programına  kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda hem ikinci anadal hem de yan dal programına kayıt yaptırabilir.

            d) İkinci öğretim öğrencileri örgün öğretim programlarını, örgün öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını ikinci anadal programı olarak seçebilir.

            e) Bölümlere yapılan başvuruların kontenjanı aşması durumunda sıralama genel not ortalamasına göre yapılır. Eşitlik durumunda programı yakın olan bölüm öğrencileri tercih edilir.

            f) Yetenek sınavıyla öğrenci alınan programa çift anadal için başvurulduğunda, yapılacak yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

            g) Çift anadal programına kabul edilebilmek için disiplin cezası almamış olmak şarttır.

            Programın yürütülmesi

            MADDE 7 – (1) Çift anadal programı aşağıdaki şekilde yürütülür:

            a) İkinci anadal programı; ilgili bölümlerin ortak zorunlu dersleri dışında, öğrencinin mezuniyet kredisine ek olarak en az 36 en fazla 72 kredilik dersten oluşur. Bu dersler ilgili bölüm/anabilim dalları arasında kararlaştırılır ve ilgili kurulların onayı ile kesinleşir.

            b) İlgili kurulun onayından sonra öğrenciye kayıt yaptırdığı bölüm/anabilim dalından bir danışman atanır.

            c) Öğrencinin ikinci anadal programındaki durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, ikinci anadal programını tamamlamasa bile anadal programı diplomasını alabilir.

            ç) Öğrenciden ikinci anadal öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, anadal lisans programını tamamlayıp ikinci anadal programını sürdüren öğrenciler, bu programın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini öderler.

            d) Anadal lisans programını bitiren öğrenci ikinci anadal programına devam ederken yüksek lisans programına da kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programına ilişkin öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini de öder.

            e) İkinci anadal programında, iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, ikinci anadal programından kaydı silinir.

            Programın bitirilmesi

            MADDE 8 – (1) Çift anadal programının bitirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

            a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye ikinci anadal programı diploması verilmez.

            b) Öğrencinin ikinci anadal programındaki akademik başarısı için ayrı bir diploma düzenlenir.

            c) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal  programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

            ç) Tüm ikinci anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2.5 ‘e (veya 100 üzerinden 65’e ) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2.5 ‘e (veya 100 üzerinden 65’e ) düşen öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.

            d) Öğrencinin ikinci anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 (veya 100 üzerinden 70 )  olması gerekir.

            e) İkinci anadal programından kaydı silinen öğrencilerin başarılı olduğu dersler, anadal programının zorunlu dersleri olmaması koşuluyla, bölüm/anabilim dalı kararı ve ilgili kurul onayıyla seçimlik dersler yerine sayılabilir ya da bu öğrencilere, bulunduğu ana daldan mezuniyet tarihine kadar geçen sürede yandal programı ile ilgili koşulları yerine getirmeleri kaydıyla yandal programı sertifikası verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar

            MADDE 9 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

            Yürürlük

            MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            

Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitede yandal programlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarına, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesinde yürütülen yandal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.   

Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

            a) Anabilim Dalı: Trakya Üniversitesi birimlerinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci kabul eden anabilim dalını,

            b) Anadal: Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,

            c) Bölüm: Trakya Üniversitesi birimlerinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümünü,

            ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

            d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

            e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

            f) Yandal: Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programını,

            g) Kurul: Trakya Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul yönetim kurulunu,

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yandal Programına İlişkin Esaslar

 

Yandal programının amacı ve açılması

            MADDE 5 – (1) Yandal programı; Üniversitenin kayıtlı oldukları bir lisans programında eğitimlerini başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda Üniversitede ilgi duyduğu diğer bir lisans programına sertifika almak amacıyla devam etme imkanı tanınması amacıyla açılır.

            (2) Yandal programı; Üniversitede yürütülen lisans programları arasından, ilgili bölüm/ anabilim dallarının önerisi, kurulların kararı, Senatonun onayıyla kesinleşir ve ilgili bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür.

            (3) Yandal programı açacak bölümler her akademik yıl için en geç bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve ilgili kurulların kararına sunar.

            (4) Açılmasına karar verilen yandal programları, Senato onayından sonra öğrenci sayılarıyla birlikte ilgili fakülte tarafından duyurulur.

            (5) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, programın bir önceki eğitim-öğretim yılında aldığı birinci sınıf, birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

            Başvuru ve kabul koşulları

            MADDE 6 – (1) Yandal programına kayıt ve kabul koşulları şunlardır:

            a) Öğrenci bir yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında  başvurabilir.

            b) Öğrencinin başvurusu sırasında anadal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış  olmalıdır.

            c) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az  4 üzerinde 2.5 (veya 100 üzerinden 65)  olması gerekir.

            ç) Bir öğrenci ikinci anadal programına kayıtlı değilse, aynı anda iki yandal programına kayıt yaptırabilir.

            d) İkinci öğretim öğrencileri örgün öğretim programlarını, örgün öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını yandal programı olarak seçebilir.

e) Bölümlere yapılan başvuruların kontenjanı aşması durumunda sıralama genel not ortalamasına göre yapılır. Eşitlik durumunda programı yakın olan bölüm öğrencileri tercih edilir.

f) Yetenek sınavıyla öğrenci alınan programa yandal için başvurulduğunda, yapılacak yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

            g) Yandal programına kabul edilebilmek için disiplin cezası almamış olmak şarttır.

Programın yürütülmesi

            MADDE 7 – (1) Yandal programı aşağıdaki şekilde yürütülür;

            a) Yandal programı; ilgili bölümlerin ortak zorunlu dersleri dışında, öğrencinin mezuniyet kredisine ek olarak en az 18 en fazla 24 kredilik dersten oluşur. Bu dersler ilgili bölüm/anabilim dalları arasında kararlaştırılır ve ilgili kurulların onayı ile kesinleşir.

            b) İlgili kurulun onayından sonra öğrenciye kayıt yaptırdığı bölüm/anabilim dalından bir danışman atanır.

            c) Öğrencinin yandal programındaki durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, yandal programını tamamlamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir.

            ç) Öğrenciden yandal programı için ayrıca öğrenci katkı/öğrenim ücreti payı alınmaz. Ancak, anadal lisans programını tamamlayıp yandal programını sürdüren öğrenciler, bu programın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini öderler.

            d) Anadal lisans programını bitiren öğrenci yandal programına devam ederken yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programına ilişkin öğrenci katkı payını da öder.

            e) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin  yandal programından kaydı silinir.

            Programın bitirilmesi

            MADDE 8 – (1) Yandal programının bitirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

            a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yandal programı sertifikası verilmez.

            b) Öğrencinin yandal programındaki akademik başarısı için ayrı bir sertifika düzenlenir.

            c) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili birimin yönetim kurulunun kararı ile an fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.

            ç) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.25 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

            d) Yandal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında yandal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı  programa yeniden kayıt yaptıramaz.

            e) Yandal programından kaydı silinen öğrencilerin başarılı olduğu dersler, anadal programının zorunlu dersleri olmaması koşuluyla, bölüm/anabilim dalı kararı ile ve ilgili kurul onayıyla seçimlik dersler yerine sayılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar

            MADDE 9 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

            Yürürlük

            MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 25423 kez okundu.