DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK

Resmi Gazete Tarihi: 03.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25689

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK

VE BALE İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulunda eğitim-öğretim, devam-devamsızlık, sınıf geçme, sınavlar ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 — Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulunda eğitim-öğretim, devam-devamsızlık, sınıf geçme, sınavlar ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 — Bu Yönetmelik; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi, 05/01/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 16/08/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

   b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

   c) Başkanlık: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

   d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

   e) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

   f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

   g) Konservatuvar: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

   h) Konservatuvar Kurulu: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının bölüm başkanları ve ana sanat-ana bilim dalı başkanlarından oluşan Kurulu,

   ı) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

   i) Okul : Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulunu,

   j) Müdür: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Müdürünü,

   k) Meslek Dersleri: Müzik ve Bale  Bölümü ana sanat dallarıyla ilgili dersleri,

   l) Yardımcı Meslek Dersleri: Meslek ve genel kültür dersleri dışındaki dersleri,

   m) Genel Kültür Dersleri: Meslek ve yardımcı meslek dersleri dışında kalan dersleri,

   n) Veli: Öğrencinin anne veya babası, vasisi veya ailece yetkilendirilen kişiyi,

   o) Dönem: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatilinin bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

   ö) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki kanaat dönemini kapsayan süreyi,

   p) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

   r) Akademik Takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki, kayıt yenileme, birinci ve ikinci yarıyılın başlama ve bitişi, resmi ve yarıyıl tatilleri ile genel sınav tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosunca kabul edilen programı,

   s) Devlet Konservatuvarı Yönetmeliği: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini

   ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlköğretimin Amaçları  ve Genel Esaslar

   Amaçlar

   Madde 5 — İlköğretim Okulunun amacı;  Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen ilköğretim amaçları doğrultusunda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesine ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre güzel sanatlar alanlarında özel ilgi ve yetenekleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmektir.

   Bu doğrultuda;

   a) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

   b) Öğrenciye, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak,

   c) Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede benimsemesini ve kazanmasını sağlamak,

   d) Öğrenciyi toplum içindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek,

   e) Bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle milli kültürün benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak,

   f) Öğrenciye fert ve toplum meselelerini tanıma, çözüm arama alışkanlığı kazandırmak,

   g) Öğrenciye sağlıklı yaşamak, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak,

   h) Öğrencinin el becerisi ile zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak,

   ı) Öğrencinin araç-gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak,

   i) Öğrencinin mesleki ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak,

   j) Öğrenciye üretici olarak geçimini sağlaması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması için mesleğin ön hazırlığını yaptıracak, mesleğe girişini kolaylaştıracak ve uyumunu sağlayacak davranışları kazandırmak,

   k) Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini, öncelikle enerjiden ve artık malzemeden savurganlığa kaçmadan yararlanmalarını sağlamak

   İlköğretim Okulunun amacıdır.

   Genel Esaslar

   Madde 6 — Eğitim-öğretim uygulamalarında aşağıdaki genel esaslar göz önünde bulundurulur:

   a) Eğitim-Öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır.

   b) Konservatuvarın bütün sınıflarında her derste ve her durumda, Türkçe’nin doğru ve güzel öğretilmesi, yazılması ve konuşulması temel hedeftir.

   c) Okulda her fırsattan yararlanılarak öğrencilerin temizlik ve sağlık alışkanlıkları kazanmaları ve sağlıklı yaşamaları için gerekli önlemler alınır, spor etkinliklerine yeterince yer verilir. Okulun her yerinde ve her durumda temizlik ve düzenin sağlanması, derslik, laboratuvar, yemekhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması, öğrencilerin kılık kıyafetlerinin sağlıklı ve düzenli olması için gerekli önlemler alınır.

   d) Bir ders saati süresi 40 (kırk) dakikadır. Teneffüsler için en az 10’ar dakika zaman ayrılır. Yemek ve dinlenme için en az 60 (altmış) dakika ara verilir.

   e) Öğrencilerin beden, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı olarak gelişmeleri için önlem alınır. Öğrencilere beslenme ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılır.

   f) Birinci sınıfta okulun açıldığı ilk hafta içinde öğretim elemanı gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi velisi kontrolünde serbest bırakabilir.

   g) Öğretim elemanı, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir.

   h) Konservatuvarda tam zamanlı statüde eğitim ve öğretim yapılır. Öğrenciler ilköğretim düzeyindeki temel öğrenimleri ile Müzik ve Bale alanlarındaki mesleki öğrenimlerini Konservatuvarda sürdürürler.

   ı) Müzik Bölümüne ait meslek dersleri 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, Bale Bölümüne ait meslek dersleri 1 inci sınıftan itibaren uygulanır. Meslek dersleri öğrenciyi mesleğe yönelten ve ona bu yönde gelişme imkanı sağlayan derslerdir.

   Ders Yılı Süresi

   Madde 7 — Okulun ders yılı süresi en az 180 (yüzseksen) iş günü esas alınarak Konservatuvarın Akademik Takviminde belirlenir.

   Ders yılı süresi, derslerin ilk başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli günler sayılarak hesaplanır.

   Resmi tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz.

   Sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün olarak sayılır.

   Yarıyıl tatili 15 (onbeş) gün olarak Konservatuvarın Akademik Takviminde belirlenir.

 

 

   Resmi Tatil Günleri

   Madde 8 — Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenen şekilde uygulanmak üzere Konservatuvar Akademik Takviminde belirlenir.

   Öğrenci Andı

   Madde 9 — Okulda, öğrenciler her gün derslere başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan "Öğrenci Andı"nı söyler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kabul ve Devam

   Kayıt Zamanı

   Madde 10 — İlköğretim Okuluna kayıt işlemleri, Konservatuvar Kurulu tarafından düzenlenir, Üniversite Senatosunun onayı üzerine Rektörlük tarafından ilan edilir. (Ek cümle:R.G-20/4/2011-27911) İstenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir.

   Okula Kayıt

   Madde 11 — Okulun birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 (yetmişiki) ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

   Öğrenci Kontenjanlarının Saptanması

   Madde 12 — Konservatuvarın İlköğretim Okuluna alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu tarafından tespit edilir ve Senato kararı ile kesinleşir.

   Yeni Kayıt

   Madde 13 — Belirtilen sürede ön kayıtlarını yaptıran aday öğrencilerden, Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Giriş ve Sınav Koşulları Yönergesine göre yapılan sınavlarda başarılı bulunanların ilan edilen sürede okula kesin kayıtları yapılır. (Ek cümle:R.G-20/4/2011-27911) İstenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir.

   İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

   Nakil ve Naklen Kayıt

   Madde 14 — Nakil ve naklen kayıt hususlarında, 27/08/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:

   a) Öğrenci nakilleri yıl sonundaki sınavlardan sonra yapılır. Öğrenci eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç 30 (otuz) gün önce Müdürlüğe yazılı olarak başvurmalıdır.

   b) Ayrılacağı Konservatuvarda bir üst sınıfta öğrenim hakkını kazanmış olmalıdır.

   c) İlköğretim ara sınıflarına başvuran öğrenci ön eleme sınavında başarılı olmalıdır.

   d) Konservatuvar Kurulu tarafından o yıl için belirlenen yatay geçiş kontenjan durumuna ve başarı sıralamasına göre isteğinin kabul edilmiş olması gerekir.

   e) 6, 7 ve 8 inci sınıflarda meslek derslerinden başarısız olan öğrenciler, öğrenimlerini başka  bir ilköğretim okulunda sürdürürler.

   Kayıt Yenileme

   Madde 15 — Bütün öğrencilerin Akademik Takvime göre eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları zorunludur.

   Öğrenci Dosyası

   Madde 16 — Her öğrenci için bir öğrenci kişisel dosyası tutulur. Bu dosyada öğrencinin kayıt ve okul değiştirme belgeleri, velisi ile yapılan yazışmalar, rehberlik ile ilgili her türlü kayıtlar yer alır.

   Öğrenci kişisel dosyası öğrencinin okul değiştirmesi veya okulu bitirmesi halinde gittiği okula gönderilir.

   Okulu bitiren ve üst öğrenime devam etmeyen öğrencilerin kişisel dosyaları okul arşivinde öğrenci numara sırasına göre 5 (beş) yıl saklanır.

   Öğrenci kişisel dosyalarının uygun olarak zamanında işlenmesinden ve saklanmasından ilgili öğretim elemanları, Müdür Yardımcısı ve Okul Müdürü sorumludur.

   Veli Zorunluluğu

   Madde 17 — Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Öğrencinin anne veya  babası, vasisi veya ailece yetkilendirilen büyüklerinden biri veli olur.

   Devam Zorunluluğu

   Madde 18 — Konservatuvarın İlköğretim Okuluna kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdür. Devamla ilgili esaslar şunlardır:

   a) İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

   b) Bir ders yılı içinde toplam 20 (yirmi) gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

   c) Bir ders yılı içinde her meslek dersine 8 (sekiz) saat mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciler, o dersten kanaat notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar ve o yıl için sınav haklarını kaybederler, sınıf tekrarı yaparlar.

   d) Yurt içinde ve yurt dışında; müzik, spor, folklor ve benzeri eğitici kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler Konservatuvara devam etmedikleri süre için izinli sayılırlar.

   Yurt içi ve dışı faaliyetlere katılan öğrencilere Trakya Üniversitesi Rektörü izin verir. Bu izinlerin toplamı ile devamsızlıkların toplamı devam süresinin yarısını aşamaz. Ancak, uluslararası yurt içi ve yurt dışı yarışmalarla bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin, bu organizasyonun devamı süresince izinli sayıldıkları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

   Okula Geç Gelme

   Madde 19 — Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretim elemanı ve okul yönetiminin işbirliği ile gerekli önlemler alınır.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri, Not Verme

   Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri

   Madde 20 — Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi ile devam-devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

   a) Bir ders yılı, birbirini tamamlayan iki yarıyıldan oluşur.

   b) Başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, açıklamalar ile konular esas alınır.

   c) Ölçme ve değerlendirmede okul ve ülke çapında birlik ve beraberlik sağlanır.

   d) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir.

   e) Öğrencilerin ders, ödev, uygulama, laboratuvar çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur.

   f) Değerlendirmede 5’lik not sistemi kullanılır.

   g) Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir. Öğrencilerin ilgi, tutum ve kişilik tasarımı gibi psikolojik özellikleri belirlenir. Öğrencilerin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarımı ölçekleri gibi ölçme araçlarından da yararlanılır.

   h) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenilirlik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık, ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçme ve değerlendirmede az sorulu-uzun cevaplı veya çok sorulu-kısa cevaplı yazılı yoklamalar, test uygulamaları, sözlü yoklamaları, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler ve benzeri yöntemlere başvurulur.

   ı) Bir dersin yarıyıl notu ile yıl sonu notu hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yukarısı tama yükseltilir.

   i) Notlar öğretim elemanının not defterine rakamla diğer evraka rakam ve yazı ile yazılır.

   Not Verme

   Madde 21 — Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulunda;

   a) Her sınıf için gösterilen derslerde (meslek dersleri ve yardımcı meslek dersleri hariç) öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise tek bir notla değerlendirilir. Buna göre verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir.

                             Dereceler                       Notlar  Puanlar

                                Pekiyi                              5       85-100

                                   İyi                                 4       70-84

                                 Orta                                3       55-69

                                Geçer                               2       45-54

                             Başarısız                            1       0-44

b) Müzik Bölümü Ana Sanat Dalları eğitimi gören öğrencilerin meslek derslerinde başarısı yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 0-59 puan arası başarısız kabul edilirken, 60-100 puan arası başarılı sayılır ve nota çevrilmeden puan olarak değerlendirilir.

                             Dereceler                       Notlar  Puanlar

                                Pekiyi                              5       90-100

                                   İyi                                 4       80-89

                                 Orta                                3       70-79

                                Geçer                               2       60-69     

                             Başarısız                            1       0-59

c) Yardımcı Meslek Derslerinde öğrencinin başarısı yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 0-49 arası başarısız kabul edilirken, 50-100 puan arası başarılı sayılır ve nota çevrilmeden puan olarak değerlendirilir.

                             Dereceler                       Notlar  Puanlar

                                Pekiyi                              5       90-100

                                   İyi                                 4       75-89

                                 Orta                                3       60-74

                                Geçer                               2       50-59

                             Başarısız                            1       0-49

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Sınavlar, Sınav Çeşitleri ve Sınıf Geçme

   Sınavlar

   Madde 22 — Sınıf, branş ve meslek dersleri öğretim elemanları yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarını düzenlerken öğretim yılı başında ders yılı programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç ve konuları göz önünde bulundururlar.

   Sınav Sayısı

   Madde 23 — 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda bir dersten yapılacak yazılı sınav sayısı ikiden az olmamak üzere, zümre öğretim elemanları tarafından tespit edilir.

   Altıncı sınıfta birinci ve ikinci yarıyıl içinde öğrenciler meslek derslerinden sınava tabi tutulmazken, yıl sonunda eleme sınavına alınırlar.

   7 ve 8 inci sınıfta meslek derslerinden öğretim elemanı her iki dönem içinde öğrencilere ikiden az olmamak koşuluyla not verir. Aldıkları bu notlar da dikkate alınarak öğrenci her dönem sonunda komisyonlar tarafından sınava alınır.

   Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

   Madde 24 — 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda yazılı sınav yapılmaması esastır. 4 ve 5 inci sınıflarda ise aynı sınıfları okutan öğretim elemanlarının birlikte kararlaştıracakları derslerden bir yarıyılda en çok iki yazılı sınav yapılır. 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınav sayısı ikiyi geçemez.

   İmkanlar ölçüsünde aynı anda uygulanmak şartıyla yazılı sınavlarda, zümre öğretim elemanlarınca hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı  kullanılabilir.

   Yazılı sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Ancak, soruların yazdırılması bu sürenin dışında tutulabilir. Uygulamalı sınavların süresi zümre öğretim elemanlarınca belirlenir.

   Resim-İş, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki seçmeli derslerin sınavları her yarıyılda üçten az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü, hem uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekil, sayı ve süresi öğretim yılı başında zümre öğretim elemanları kurulunca belirlenir.

   Sözlü Sınavlar

   Madde 25 — Bir yarıyılda öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav notu verilmesi esastır. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Öğrencilere ders içindeki etkinliklerine göre sözlü sınav notu verilir. Yabancı dil dersinde yarıyıl notu, en az iki sözlü ve yazılı sınav notu ile tespit edilir.

   Sınavlara Katılmayanlar

   Madde 26 — Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli çocuğunun özürünü en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

   Bu öğrenciler, ders öğretim elemanının belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrenciler ile ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, ödev veya projelerini öğretim elemanına vereceği süre içinde teslim eder.

   (Değişik fıkra:R.G-20/4/2011-27911) Sağlık durumu nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler, bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirir.

   Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler

   Madde 27 — (Değişik fıkra:R.G-20/4/2011-27911) Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle Beden Eğitimi dersine giremeyecek durumda olanlar ve sanat dalını değiştirmek isteyen öğrenciler, sağlık raporu almak zorundadır.

   Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının geçici bir süre ya da sürekli olarak Beden Eğitimi dersinde ve sanat dalında hangi faaliyetlere engel oluşturduğu açıklanır. Bu gibi öğrencilerin durumları göz önünde bulundurularak sanat dalını değiştirme yoluna gidilirken, Beden Eğitimi dersinde sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir.

 

   Sınav Sonuçlarının Duyurulması

   Madde 28 — Öğretim elemanları, yaptıkları sınavların, verdikleri ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler. Yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Sözlü sınav sonucu o ders saati içinde, yazılı sınav, uygulamalı ve ödev sonuçları ise yazılı sınavın yapıldığı, ödevin, uygulamanın veya projenin teslim edildiği tarihten başlayarak, en çok on beş gün içinde öğrenciye duyurulur.

   Yarıyıl Sonu Sınavı ve Dönem Notunun Tespiti

   Madde 29 — Müzik ve Bale Bölümü 7 ve 8 inci sınıflarda meslek dersleri sınavları, Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenen en az üç asil iki yedek üyeden oluşan Komisyonlarca dönem sonlarında yapılır. 6 ncı sınıfta meslek derslerinden öğrenciye dönem notu verilmez. Öğretim yılı sonunda eleme sınavına alınırlar.

   Meslek derslerinde yarıyıl sonu notu, o döneme ait ara sınav notlarının % 30’u ile dönem sonu sınav notunun % 70’inin toplanmasından elde edilir.

   Kültür derslerinde kanaat dönemi notunun tespitinde, öğrencilerin o dönem içinde ulaşmaları amaçlanan genel başarı seviyesi dikkate alınır. Bir dersin kanaat dönemi notu; o kanaat dönemine ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla ödev veya projelere verilen notlara göre öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Ancak, takdir edilen not yazılı, sözlü, uygulamalı sınav notları ile ödev veya projelere verilen notların aritmetik ortalamasından aşağı olamayacağı gibi bir not fazlasından da çok olamaz.

   Meslek ve Yardımcı Meslek Derslerinin Yıl Sonu Başarı Notu

   Madde 30 — Meslek ve yardımcı meslek derslerinin yıl sonu başarı notu aşağıdaki şekilde belirlenir:

   a) Meslek Dersleri: 7 ve 8 inci sınıflarda meslek derslerinin yıl sonu başarı notu; devam şartını yerine getirmiş olmak ve ikinci dönem sonu notunun 60 (altmış) "Geçer" ve daha yukarı olması koşulu ile birinci ve ikinci dönem sonundaki sınav notlarının aritmetik ortalamasından elde edilir. Bu not o derse ait sınıf geçme notudur.

   Meslek derslerinde başarı notu 100 (yüz)  tam puan üzerinden 60 (altmış) puandır. İkinci dönem sonu notu ve aritmetik ortalaması 60 (altmış) "Geçer" nottan az olan öğrenci o dersten bütünlemeye kalır.

   b) Yardımcı Meslek Dersleri: 6, 7 ve 8 inci sınıflarda yardımcı meslek derslerinin yıl sonu başarı notu; devam şartını yerine getirmiş olmak ve ikinci dönem sonu notunun 50 (elli) "Geçer" ve daha yukarı olması koşulu ile birinci ve ikinci dönem sonundaki sınav notlarının aritmetik ortalamasından elde edilir. Bu not o derse ait sınıf geçme notudur.

   Yardımcı meslek derslerinde başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 50 (elli) "Geçer" puandır. İkinci dönem sonu notu ve aritmetik ortalaması 50 (elli) "Geçer" nottan az olan öğrenci o dersten bütünlemeye kalır.

   Diğer Derslerin Yıl Sonu Notu

   Madde 31 — Kültür derslerinde bir dersin yıl sonu notu, öğrencinin o dersten  aldığı birinci ve ikinci yarıyıl dönemi notlarının aritmetik ortalamasıdır.

   Herhangi bir nedenle bir dersten yalnız bir dönem notu olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.

   6, 7 ve 8 inci sınıflarda, iki dönemde de notu olmayan öğrencilerin yıl sonu notu, yetiştirme kursu sonunda aldığı nottur.

   Beden Eğitimi dersinden birinci dönem notunu aldıktan sonra özrünü belgelendiren öğrencilerin ikinci dönem notu dikkate alınmaz. Birinci dönemde özrünü belgelendiren öğrencilerden, ikinci dönemde Beden Eğitimi dersine giren öğrencilerin sınıf geçme durumları ikinci dönem notu ile tespit edilir.

   Eleme Sınavı

   Madde 32 — Konservatuvarın İlköğretim okulu 6 ncı sınıfının sonunda öğrenciler meslek derslerinden eleme sınavına tabi tutulurlar.

   Eleme sınavları; yıl sonu sınavları sırasında, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatlerde, Konservatuvarın Yönetim Kurulunca görevlendirilen komisyonlar tarafından yapılır.

   Öğrenciler belirtilen gün ve saatlerde sınavlara girmek zorundadır.

   Eleme sınavlarında meslek derslerinin birinden başarısız olan öğrencilerin Konservatuvar ile ilişiği kesilerek, bu öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim okullarına yatay geçiş yapma imkanı tanınır. Eleme sınavlarında meslek derslerinden başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) "Geçer" puandır.

   Eleme sınavlarına katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz.

   Bütünleme Sınavı

   Madde 33 — 7 ve 8 inci sınıflarda meslek derslerinden yıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da bu sınavlara özürsüz olarak girmeyen öğrenciler ile girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

   Bütünleme sınavları, eğitim-öğretim başlamadan en geç 15 (onbeş) gün önce Müdürlükçe belirlenecek gün, saat ve yerde, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılır.

   Öğrencinin bu sınavlarda başarılı olabilmesi için bütünlemeye kaldığı ders/derslerinden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) "Geçer" puan alması zorunludur. Bu puan öğrencinin yıl sonu başarı notudur.

   Bu sınavlara mazeretsiz  olarak girmeyen öğrenciye sıfır (0) not verilir.

 

   Bütünleme Sınavları Sonuçlarına Göre Öğrencinin Durumu

   Madde 34 — Meslek ders/derslerinden bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

   Bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayan öğrenciler aynı sınıfı bir defaya mahsus olmak üzere tekrar etmek zorundadırlar.

   Öğrencilerin tekrarladıkları sınıftaki başarı durumu bir yıllık öğrenciler gibi tespit edilir. Aynı sınıfta iki yıl üst üste başarısız duruma düşen öğrencilerin Konservatuvar ile ilişikleri kesilir.

   Mazeret Sınavı

   Madde 35 — Meslek derslerinin yıl sonu sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, yıl sonu sınavlarının bitiminden on gün sonra; bütünleme sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler ise  Konservatuvarın eğitim-öğretime açıldığı ilk hafta içinde mazeret sınavına alınırlar.

   Dal Değiştirme Sınavı

   Madde 36 — 6 ve 7 nci sınıflarda öğrenim gören, durumu bu yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen hükümlere uyan öğrenciler, bir alt sınıfın tüm derslerini başarmış olmak koşuluyla dal değiştirmek isteyebilirler.

   6 ve 7 nci sınıflardaki öğrencilerden dal değiştirmek isteyenler eleme ve yıl sonu sınavlarından hemen sonra dilekçe ile Konservatuvar Müdürlüğüne başvururlar.

   Dal değiştirmek isteyen öğrencilerin sınavı Konservatuvar Yönetim Kurulunun görevlendireceği komisyonlar tarafından eleme ve yıl sonu sınavlarından bir hafta sonra yapılır.

   Sınıf  Yükseltme

   Madde 37 — İlköğretim Okulunun ilk beş sınıfına devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf öğretim elemanının önerisiyle öğretim yılının ilk iki ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarı sağlayanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.

   Bu sınav, Konservatuvar Müdürünün başkanlığında sınıf öğretim elemanı ile bir üst sınıfın öğretim elemanından kurulacak en az üç kişilik komisyon tarafından yapılır.

   Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, öğrencinin dosyasında saklanır. Başarı gösterenlerin durumu okul kayıtlarına ve öğrenci nakil belgesine de işlenir.

   Sınıf yükseltme bir kez yapılır.

   Yetiştirme Kursları

   Madde 38 — Konservatuvar İlköğretim Okulunun 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretim elemanı yokluğu nedeniyle boş geçen dersler için veya birinci dönemde Türkçe ve Matematik derslerinden açıkça yetersizliği görülen öğrenciler için haftada iki saatten az olmamak kaydıyla yetiştirme kursları açılır.

   Öğrenci Başarısı

   Madde 39 — İlköğretim Okulunda kültür derslerinde öğrenciyi kendi yaş grubu içinde ve bütün olarak yetiştirmek esastır. İlköğretim, öğrencinin herhangi bir kültür dersinden başarısızlığına bakılarak eleneceği bir durum değil, programda ön görülen bütün kültür derslerinin ve ders dışı eğitici çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi, istek ve yeteneği ölçüsünde yetiştirileceği bir dönemdir.

   İlköğretim Okulunda;

   a) Öğrencinin kültür derslerini kapsayan yıllık başarısı; her dersten ayrı ayrı değil tüm derslerde ve ders dışı eğitim çalışmalarındaki durumu, sınıf veya branş öğretim elemanları tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, ödev ve projeler ile Türk dilini doğru, düzgün kullanma becerisi dikkate alınarak sürekli ve bir bütün olarak tespit edilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

   b) Kültür derslerinde sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler sınıf veya branş öğretim elemanları, okul rehber öğretim elemanı, okul yönetimi ve velinin kararlaştıracakları önlemlerle ders yılı içinde yetiştirilir. Kararlaştırılan önlemler  tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları gözlem raporuna bağlanır.

   c) Alınan bütün önlemlere rağmen kültür derslerinde bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmelerine veya bulundukları sınıfa bir yıl daha devam etmelerine, velilerinin görüşleri de alınarak, Konservatuvar Müdürünün veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; sınıf öğretim elemanı ile branş öğretim elemanları veya şube öğretim elemanları kurulu tarafından karar verilir. Alınan karar, tutanakla tespit edilir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrencinin dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır.

   Okula toplam 20 (yirmi) gün devam etmeyen öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Ancak, öğrencinin ailesinin yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm gibi durumlarda Konservatuvar Müdürü ayrıca en fazla 15 (onbeş) gün izin verebilir.

   (Değişik paragraf:R.G-20/4/2011-27911) Sağlık raporuna dayalı hastalık veya doğal afetler nedeniyle bu süreleri aşan, ancak, sınıfının gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştığına sınıf öğretim elemanı, branş öğretim elemanları veya şube öğretim elemanları kurulu tarafından karar verilen öğrenciler bir üst sınıfa geçirilir.

   d) İlköğretim Okulunda kültür derslerinden bütünlemeye kalma yoktur.

 

   Kültür Derslerinin Ders Yılı Başarı Notu

   Madde 40 — İlköğretim okulunda bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması, her kültür dersi için 2 (iki)’ den aşağı olamaz. Başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesindeki esaslara göre şube öğretim elemanları kurulunda görüşülür. Kurul kararı ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube Öğretim Elemanları Kurulu Kararıyla Geçti" ya da "Sınıf Tekrarı" yazılır. Bu durum öğrenci karnesinde de belirtilir.

   Davranışların Değerlendirilmesi

   Madde 41 — Öğrenci davranışları, sınıf danışman öğretim elemanı tarafından "Pekiyi" "İyi" "Orta" üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin karnelerinde gösterilir. Bunlar sınıf geçmede dikkate alınmaz. Değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.

   Notların Okul Yönetimine Verilmesi

   Madde 42 — Birinci ve ikinci döneme ait not çizelgeleri, meslek dersleri öğretim elemanları tarafından dönem sona ermeden bir hafta önce, kültür dersleri not çizelgeleri ise, dönem sona ermeden üç gün önce okul yönetimine verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi

   Öğrenim Belgeleri

   Madde 43 — Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkılmadıkça öğrencilerin okul ile ilişiği kesilmez. Ancak öğrencilerin zorunlu öğrenim çağından çıkması, başka bir okula nakil isteğinde bulunması, Müzik ve Bale bölümüne bağlı ana sanat dallarında öğrenim görürken bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Konservatuvar ile ilişiğinin kesilmesi halinde durumlarını gösterir bir belge düzenlenir.

   Diploma

   Madde 44 — İlköğretim Okulunu bitirenlere "Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim  Okulu Diploması" verilir.

   Diploma Düzenlenmesi ve Diploma Notu

   Madde 45 — Diploma düzenlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

   Konservatuvar İlköğretim Okulu Diploması; Müdür Yardımcısı, Konservatuvar Müdürü ve Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanır.

   Diploma Notu; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki ağırlıklı notların aritmetik ortalamasıdır.

   Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin diploma notu;

   a) Yurt dışı

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3425 kez okundu.