DUPLİKATA

Resmi Gazete Tarihi: 15.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23373

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KAYBEDİLEN DİPLOMA VE

SERTİFİKALARIN YERİNE VERİLECEK DUPLİKATA

(İKİNCİ NÜSHA)’LAR HAKKINDA YÖNETMELİK

               

Amaç -Kapsam

Madde 1- Trakya Üniversitesine bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul/ konservatuvar/ merkezden aldıkları diploma veya sertifikayı kaybedenlere diploma veya sertifika yerine geçmek üzere verilecek duplikatada uyulacak esasları tespit etmektir.

Madde 2- Diploma veya sertifikasını kaybeden, durumu bir yazıyla Madde 3’ de sözü edilen ilgili makama bildirilir. Bu yazıda diploma veya sertifikanın hangi fakülte/enstitü/yüksekokul/konservatuvar/merkezden alındığı, mümkünse mezuniyet yılı esas nitelikleri ve numarası gösterilir. İlgili makam istekliye, usulüne uygun olarak bir duplikata verir.

Madde 3- Kaybedilen diploma veya sertifikanın sahibi, ikinci nüshasını almak üzere, diplomanın veya sertifikanın asıllarını vermiş olan fakülte dekanlığına, enstitü/yüksekokul/konservatuvar/merkez müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurur.

Dilekçe Sahibi;

a) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı örneği,

b) 6x9 boyutlarında 6 fotoğrafı, dilekçesine iliştirir.

Madde 4- Fakülte/enstitü/yüksekokul/konservatuvar /merkez yönetim kurulu kendi kayıtlarını göz önünde tutarak evrakı inceler ve dileğin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Dileğin kabulü halinde diploma veya sertifikanın duplikatası hazırlanır. Duplikataya aslında bulunan aynı numaralar, kayıtlar ve imza sahiplerinin ad ve soyadları yazılır, fakat imzalar atılmaz; üzerine kırmızı sabit mürekkeple (DUPLİKATA) kaşesi basılır, aslında resim varsa sahibinin fotoğrafı yapıştırılarak üzeri soğuk damgayla mühürlenir. Bu suretle hazırlanan duplikatanın arkasının sağ alt tarafına; o günkü tarih atılır ve fakülte dekanının, enstitü/yüksekokul/merkez müdürünün adı, soyadı ve ünvanı yazıldıktan sonra imzalanır. Üzerine imza sahibinin mührü basılarak, duplikata evrakı, ilgilinin kişisel dosyasıyla birlikte Rektörlük onayına sunulur.

Madde 5- Rektörün onayından ve duplikatanın ön yüzüne basılan Rektörlük soğuk damgasından sonra duplikata, evrak ve kişisel dosyasıyla birlikte fakülte dekanlığına, enstitü/yüksekokul/konservatuvar/merkez müdürlüğüne geri gönderilir. Dekanlıklar ve müdürlükler duplikatayı, diploma veya sertifikaların verilmesinde takip edilen usule uygun olarak sahibine verir. Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yüksekokulları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Sağlık Bakanlığı tarafından diplomalarının tescili gereken ilgili programlarının duplikataları, Tıp Fakültesi Dekanlığı ya da Enstitü Müdürü ya da yüksekokul müdürlüklerince onay ve kayıt işlemi için Sağlık Bakanlığına gönderilir, onay ve kayıt işleminden sonra iadesini takiben sahibine verilir.

Madde 6- Duplikatalar için, aslında olduğu gibi harç ve ücret alınır.    

Madde 7- Duplikataları kaybedenlere tekrar başkası verilmez yalnız onaylı kayıp kağıdı verilir. Kayıp Kağıdının verilmesinde de duplikataların verilmesi usulüne uyulur.

Yürürlük

Madde 8- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5603 kez okundu.