LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

21 Temmuz 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28714

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesindeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik aşamalarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretimde uygulanacak esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/anasanat dalı: Trakya Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

e) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

f) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

g) Enstitü: Trakya Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve/veya anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan Üniversitede ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini,

i) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlardaki dersleri,

j) Müdür: Trakya Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

k) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

m) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere, biri tez danışmanı, ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ö) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

r) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının değerlendirmesinde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz,

b) Öğrenci kabulünde başarı notu; ALES’ten alınan puanın %60’ı ve lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) %40’ı toplanarak bulunur. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının değerlendirmesinde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz; mülakat (yazılı ve/veya sözlü) puanının % 70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u dikkate alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde ALES’ten alınan puanın %60’ı ve lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) %40’ı toplanarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(3) Doktora Programına başvurabilmek için, adayların;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ile fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diploması ile başvuranlardan 80, standart puanlardan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon da istenir.

c) Tezli Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yüksek lisans not ortalaması, referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon da istenir. Başvuracakların, YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES’ten alınan puanın %60’ı ve Lisans/Yüksek Lisans not ortalamasının %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en düşüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Tezli Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö inceleme sonucu da değerlendirilir. Başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu ile neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon da istenir. Adayların YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

ç) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının değerlendirmesinde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz; ilgili enstitü yönetim kurulunca kurulan jürinin yapacağı mülakat (yazılı ve/veya sözlü) sonucu alınan puanının % 70’i ve lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u toplanarak bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 puan olması gerekir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Sınavından en az 50 Temel Tıp Bilimleri Puanı’na (Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir) veya ALES sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) sahip olmaları, ALES sayısal kısmından en az 70 puana sahip olmaları gerekir ve YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’ den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

(6) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Temel Tıp Bilimleri Puanı veya ALES puanının %60’ı ve Lisans/Yüksek Lisans Ağırlıklı Not Ortalamasının %40’ı toplanarak bulunur. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının 100 üzerinden en az 70 olmalıdır ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(7) Lisansüstü eğitimin öğrenciye kazandıracağı bilgi ve becerilere göre yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ÜAK Kararı ile belirlenir. Ancak Senatoca belirlenen programlar dışında öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(8) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alarak lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan YÖK tarafından yerleştirilen yabancı uyruklu adaylar, sınava tabi tutulmadan kayıt edilir. Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. YÖK tarafından tanınan bir üniversiteden mezun yabancı uyruklu adayların başvurularında diploma istenir ve lisansüstü programının başvuru koşulları ilgili enstitü kurulu ve Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(9) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(10) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÜAK’un görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı;

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylarına,

2) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarına,

3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adaylarına,

4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylara,

uygulanabilir.

b) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili lisans ve yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

d) Bilimsel hazırlık programını tamamlama süresi, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen bir takvim yıllık süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Ancak, tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır. Özel öğrenci olmak Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrenci isterse girdiği ve başarılı olduğu dersler için kendine başarısını gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrencilerin lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları halinde özel öğrencilik statüsünde aldıkları derslerden en fazla ikisini başarı notu 100 üzerinden 75 olmak koşuluyla saydırabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kabul edilir.

(2) Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrenci bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Adaylar, istenilen evraklarla birlikte, belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırır.

Dersler, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları başkanlarının öğretim üyeleri ile birlikte yapacakları tespitlere dayalı olarak her yarıyıl başında enstitü kurulunca belirlenir.

(2) Lisansüstü programlarda derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin % 30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler “devamsız” sayılır. O ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz. Ülkemizi ve Üniversiteyi, milli takım ve üniversitelerarası folklorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenecek tarihlerde girerler.

(3) Bir yarıyılda okutulan bir derste; yaptırılıyorsa proje, ödev ve/veya uygulamaların ortalamaları ile yapılıyorsa ara sınav notlarının başarı notuna etki oranları, yarıyıl başında ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından belirlenir ve enstitü kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir.

(4) Bir yarıyılda okutulan her ders için bir yarıyıl sonu sınavı açılır. Sınavlar, Senato tarafından belirlenen akademik takvim içerisinde yapılır. Sınav programı ilgili anabilim dalı başkanlığınca hazırlanır ve on beş gün önceden ilan edilir ve sınav programının bir nüshası enstitü müdürlüğüne iletilir. Sınav evrakları ve sınav sonuçları, sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim üyesi tarafından ilgili enstitüye teslim edilir. Ayrıca ilgili öğretim üyesi teslim ettiği sınav sonuçlarını bekletmeden anabilim dalında ilan eder.Tüm ödev, uygulama ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %50’den az olamaz. Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan, doktora programında ise en az 75 puan olması gerekir.

(5) Final ve bütünleme sınavları haricinde sınava girme hakkı olduğu halde, sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde bir mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavının tarihi enstitü yönetim kurulunca belirlenir.             Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen iki hafta içinde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler.

(6) Öğrencinin başarısız olduğu ders zorunlu ders ise aynı dersi tekrarlamak zorundadır. Başarısız olduğu ders seçmeli ders ise danışmanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir seçmeli ders alabilir. Süresi içerisinde ders kaydını yaptıran öğrencilerden herhangi bir nedenle ders değiştirmek veya bırakmak isteyenler, devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla danışmanının önerisi ile o yarıyılda açılan başka bir derse kayıt yaptırabilirler veya ders bırakabilirler. Bu durum öğrencinin dosyasına işlenmek üzere ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Sınav sonucuna itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Sınav evrakı, ilgili enstitü yönetim kurulunda oluşturulan ve ders sorumlusu öğretim üyesinin de yer aldığı konuyla ilgili üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun değerlendirmesi, ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(8) Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrencileri için, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile her dönem başında, öğrenci sayısına bakılmaksızın tez danışmanı haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden ve öğretim elemanının aktif olarak katılmış olduğu yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora öğrencileri için ayrı olmak üzere “uzmanlık alan dersi” açılabilir. Uzmanlık alan dersleri kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(9) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim elemanının öğrencilerine, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplinini, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanan teorik bir derstir.

(10) Uzmanlık alan dersleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası, 21 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen programı tamamlamak için gerekli ders yüküne ilave edilemez.

(11) Uzmanlık alan dersleri; tezli yüksek lisans programı ile sanatta yeterlik programında enstitü yönetim kurulu tarafından tez danışmanının atandığı tarihte, doktora programında ise öğrencinin tez önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(12) Tez aşamasındaki öğrenciler tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(13) Lisansüstü programlarından ders saydırma, kredi aktarma ya da muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

Yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin talebi, danışmanın önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılır. Ancak, tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmek için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşullar aranır.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Ancak tezini daha kısa sürede tamamlayabilen öğrenciler, danışmanın gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenimini üç yarıyıldan az olmamak üzere daha kısa sürede bitirebilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu, tez çalışma planı ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu, tez çalışma planı ve tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman ikinci tez danışmanı olarak atanır.

(3) Öğrenci ister ders aşamasında olsun ister tez aşamasında olsun danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Tez danışmanının atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili enstitü kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına ve imla bakımından Türk Dil Kurumunca çıkarılan imla kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi, tez savunması da dahil en az 45, en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 16 –(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilecek üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavı yapılır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Dönem projesi tamamlanan öğrenciye iki ay içinde yeterlik sınavı yapılır. Yeterlik sınav jürisi ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Yeterlik sınav jürisi biri dışarıdan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar belirler. Danışmanı belirlenmeyen öğrencinin danışmanı ilgili anabilim dalı başkanıdır.

(2) Danışmanın atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Süre

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami süre içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem ödevi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 20 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 21 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın önerisi ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 22 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Ancak, bu Yönetmelikte yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve doktora tez çalışmasında başarılı olan öğrenciler ilgili danışmanın gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile daha kısa sürede mezun olabilir. Bu durumda, doktora süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıldan az olamaz.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(3) İster ders danışmanlığında olsun ister tez danışmanlığında olsun danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Tez danışmanının atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları kasım ve mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, enstitü yönetim kurulunun onayını almak şartıyla, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik komitesi enstitü yönetim kurulunun onayı ile en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi oluşturur. Danışman bu jürinin doğal üyesidir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; her biri en az 45, en çok 90 dakika olmak üzere, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders(ler) almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi adet dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, öğrencinin yazılı talebi ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Doktora programında geçirilen süre, yüksek lisans programı süresinden sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci, tez izleme komitesine her toplantıda tez çalışmaları ile ilgili sözlü olarak da bilgi sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir ve ortak bir tutanak ile anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı üç gün içinde ilgili enstitüye gönderir. Süresi içerisinde tez çalışma raporu sunmayan öğrencilerin o döneme ilişkin raporu “başarısız” sayılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde, jüri üyelerinin kişisel raporları eklenerek, bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 28 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Ancak, bu Yönetmelikte yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve tez, sergi veya proje çalışmasında başarılı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu durumda sanatta yeterlik programı süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıldan az olamaz.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yılsonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez (sergi veya proje) çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 31 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına ve imla bakımından Türk Dil Kurumunca çıkarılan imla kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç

Bu içerik 22.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 26089 kez okundu.